Trang chủ » Phòng Đào tạo » Tin tức của phòng

Kế hoạch thực hành sư phạm thường xuyên, thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành

Chủ nhật - 05/02/2012 13:20
Kế hoạch thực hành sư phạm thường xuyên, thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành

Kế hoạch thực hành sư phạm thường xuyên, thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành

Thực hiện đổi mới công tác thực hành sư phạm (THSP), thực tập sư phạm(TTSP), thực tập chuyên ngành(TTCN) cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo tay nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:        /ĐHSPHN2-ĐT

 Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2009

­KẾ HOẠCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN,

THỰC TẬP SƯ PHẠM, THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2009 - 2010

            Thực hiện đổi mới công tác thực hành sư phạm (THSP), thực tập sư phạm(TTSP), thực tập chuyên ngành(TTCN) cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo tay nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên  khi tốt nghiệp đại học có đủ năng lực, phẩm chất  đáp ứng nhu cầu xã hội hoàn thành tốt công việc được giao.

            Trường ĐHSP Hà Nội 2 yêu cầu các đơn vị triển khai thực  hiện kế hoạch thực hành sư phạm, thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành cho sinh viên K32 như sau:

I. CÔNG TÁC THỰC HÀNH SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN (ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K32 CÁC NGÀNH SƯ PHẠM VÀ CÁC NGÀNH CỬ NHÂN HỌC NGHIỆP VỤ SƯ  PHẠM)

            Thực hiện kế hoạch THSPTX, chuẩn bị cho sinh viên khóa 32 đi TTSP đợt 1. Nhà trường yêu cầu các khoa, Bộ môn TL-GD chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác thực hành sư phạm thường xuyên cho sinh viên đúng kế hoạch năm học đã đề ra:

1. Thời gian thực hành sư phạm thường xuyên (10 tuần)

            Mỗi tuần 01 buổi tập giảng và 01 buổi rèn luyện nghiệp vụ công tác chủ nhiệm: Thực hiện từ 17/08/2009 đến 30/10/2009.

2- Nội dung

- Rèn luyện kỹ năng soạn, giảng: 10 buổi (01 buổi/tuần). Giảng viên tổ PPGD trực tiếp hướng dẫn sinh viên soạn, giảng, rèn luyện các kỹ năng giảng dạy (tập trung chọn các bài giảng trong thời gian sinh viên thực tập sư phạm đợt 1).

+ Sinh viên soạn bài theo hướng dẫn của giảng viên tổ PPGD, tập giảng theo nhóm và tự tập giảng. Mỗi sinh viên phải soạn, tập  giảng 5 giáo án nộp cho khoa (tổ PPGD).

+  Yêu cầu:

Qua đợt THSPTX, sinh viên hình thành được một số kỹ năng soạn, giảng cơ bản sau:

 • Kỹ năng phân tích nội dung dạy học từ đó xác định được mục tiêu, yêu cầu bài giảng.
 • Kỹ năng xác định được các đơn vị kiến thức trong bài, biết chọn kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm, kiến thức bổ trợ ...
 • Kỹ năng lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với trình độ phát triển tư duy của học sinh.
 • Kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học trong việc soạn bài và lên lớp đặc biệt kỹ năng sử dụng đa phương tiện.
 • Kỹ năng tổ chức các hình thức dạy học, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm qua từng giờ giảng của người giáo viên phổ thông.

- Rèn luyện nghiệp vụ chủ nhiệm: 10 buổi (01 buổi/tuần), giảng viên Bộ môn TL-GD trực tiếp hướng dẫn. Bộ môn TL-GD có văn bản hướng dẫn sinh viên về công tác giáo viên chủ nhiệm (Xây dựng kế hoạch, các kỹ năng thực hành tìm hiểu trường, lớp, tham gia các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm). Mỗi sinh viên phải có bản thu hoạch kết quả nộp cho bộ môn TL-GD đánh giá.

+ Yêu cầu:

Quá trình giáo dục là một quá trình phức tạp, đa dạng, hết sức sinh động và phong phú vì vậy qua đợt THSPTX, sinh viên phải hình thành các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng thiết kế xây dựng kế hoạch chủ nhiệm nhằm giúp người giáo viên chủ nhiệm vạch ra được chiến lược phát triển của tập thể lớp và cá nhân học sinh
 • Kỹ năng tổ chức các hoạt động của tập thể lớp, của cá nhân học sinh, tổ chức các hoạt động của chính giáo viên chủ nhiệm một cách chính xác, khoa học giúp giáo viên thực hiện các kế hoạch đã xây dựng một cách hiệu quả.
 • Các kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm, xử lý các tình huống. Những kỹ năng này là nền tảng, phương tiện, cơ sở trong việc tiếp cận dễ dàng với các đối tượng trong các mối quan hệ xã hội, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Các kỹ năng hoạt động công tác Đoàn, Đội, hoạt động ngoại khóa thực hành văn thể nhằm giúp giáo viên có khả năng làm quen với học sinh một cách nhanh chóng, dễ dàng chiếm được cảm tình tạo được các ấn tượng tốt trong việc giáo dục học sinh và các hoạt động tập thể có hiệu quả.

            Để triển khai công tác THSPTX đạt kết quả tốt, nhà trường yêu cầu các khoa, bộ môn TL-GD lên thời khoá biểu tổ chức chia nhóm và quản lý sinh viên tập giảng, rèn luyện NVSP gửi cho phòng Đào tạo.

 • Khoa Giáo dục Tiểu học có nội dung cụ thể hướng dẫn thực hành sư phạm thường xuyên cho ngành mầm non và ngành tiểu học theo chương trình quy định.
 • Ngành GDTC-GDQP: thực hiện theo kế hoạch của Khoa GDTC thống nhất với TTGDQP.

3. Hội thi nghiệp vụ sư phạm

        -  Hội thi NVSP cấp khoa từ 26/10/2009 đến 30/10/2009:

Nội dung thi gồm 2 phần:

 • Thi giảng:
 • Thi nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm:

          Các khoa phối hợp với Bộ môn TL-GD tổ chức thi NVSP cho sinh viên. Tiến hành thi chọn từ lớp đến khoa.

Nội dung thi:

          a. Giới thiệu, giao tiếp: Nhập vai giáo viên lần đầu nhận lớp, giao tiếp với học sinh.

          b. Hiểu biết sư phạm: Chủ đề về người giáo viên với sự nghiệp giáo dục, ngành Sư phạm với xã hội, với cuộc đổi mới của đất nước.

          c. Xử lý các tình huống sư phạm.

          d. Trình bày bảng (viết đẹp, đúng ngữ pháp, trình bày sáng sủa, khoa học).

          e. Văn nghệ, kể chuyện (tự chọn).

4- Đánh giá

             Căn cứ vào kết quả của sinh viên THSPTX và ý thức kỷ luật, các khoa, bộ môn TL-GD xét điều kiện cho sinh viên đi TTSP. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện đi TTSP do các khoa, bộ môn TL-GD lập và nộp cho phòng Đào tạo.

II. THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1 (ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K32 CÁC NGÀNH SƯ PHẠM VÀ CÁC NGÀNH CỬ NHÂN HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM)

            Sau khi sinh viên  thực hành sư phạm thường xuyên 10 tuần, các khoa tiến hành hội giảng, xét điều kiện cho sinh viên đi TTSP đợt 1:

1- Thời gian: 

          4 tuần từ  02/11/2009 đến 27/11/2009.

2- Địa điểm: 

          Các trường THPT, |Tiểu học, Mầm non.

3- Nội dung:

          Thực tập sư phạm đợt 1 gồm 2 nội dung sau:

- Thực tập giảng dạy.

- Thực tập chủ nhiệm.

                    (Các nội dung thực tập có văn bản hướng dẫn cụ thể)

III. THỰC TẬP SƯ PHẠM TẬP TRUNG CUỐI KHOÁ (ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K32 CÁC NGÀNH SƯ  PHẠM)

            Sau khi TTSP đợt 1 kết thúc, nhà trường tổ chức hội giảng cấp trường cho sinh viên trước khi tiến hành TTSP cuối khóa (tuần từ 18/01/2010 đến 22/01/2010). 

1- Thời gian thực tập:  

            6 tuần từ 01/03/2010 đến 09/04/2010. 

2- Địa bàn TTSP:   

            Các trường THPT, Tiểu học, Mầm non do phòng Đào tạo bố trí.

            - Hình thức đi: Các sinh viên tự đến trường  thực tập theo đúng lịch đã nêu trong kế hoạch.

3- Nội dung thực tập:

            - Thực tập giảng dạy. 

            - Thực tập chủ nhiệm. 

            - Thực tập nghiên cứu khoa học.

           (Các nội dung thực tập có văn bản hướng dẫn cụ thể)

4- Hội nghị triển khai công tác TTSP năm học 2009 - 2010:

           Tổ chức vào tháng 10/2009 tại ĐHSP Hà Nội 2.

IV. THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH (ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K32 CÁC NGÀNH CỬ NHÂN)

1- Thời gian thực tập:

          10 tuần từ 18/01/2010 đến 18/04/2010 (trừ 03 tuần nghỉ tết từ 08/02/2010 đến 26/02/2010).

2- Địa bàn:

           Các cơ sở thực tập do sinh viên liên hệ hoặc khoa bố trí.

3- Nội dung:

           Theo qui định của khoa, ngành theo chương trình đào tạo  và văn bản hướng dẫn của trường.

V. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Các khoa, bộ môn TL-GD:

Tiến hành chia các nhóm thực hành sư phạm  thường xuyên, cử giáo viên phụ trách.

            - Cho sinh viên nghiên cứu sách giáo khoa phổ thông, tiến hành hướng dẫn sinh viên soạn, xêmina giáo án, tập giảng.  

             Xây dựng thời khóa biểu THSPTX nộp cho phòng đào tạo để giám sát.

            - Chia các đoàn TTSP   theo yêu cầu của nhà trường.

            - Phổ biến kế hoạch, nội dung triển khai công tác TTSP theo văn bản hướng dẫn của trường.

            - Hướng dẫn nội dung, tổ chức cho sinh viên  thực tập chuyên ngành theo kế hoạch.

2. Phòng Đào tạo:

            - Xây dựng kế hoạch THSPTX, TTSP đợt1, TTSP cuối khóa, TTCN.

            - Xây dựng văn bản hướng dẫn các nội dung thực tập sư phạm, văn bản qui định công tác thực tập chuyên ngành.

            - Liên hệ các sở cho sinh viên TTSP đợt 1 và TTSP cuối khóa.

            - Tổ chức hội giảng cấp trường.

            - Chuẩn bị cho hội nghị triển khai công tác TTSP.

            - Phối hợp với phòng Tài vụ xây dựng văn bản qui định kinh phí TTSP và TTCN.

            - Tập hợp kết quả Công tác THSPTX, TTSP, TTCN, tổ chức hội nghị tổng kết công tác TTSP, TTCN toàn trường.

 3. Phòng Tài vụ:

            -  Chủ động chuẩn bị kinh phí phục vụ cho sinh viên THSPTX, TTSP và TTCN theo kế hoạch.

            - Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng văn bản qui định kinh phí TTSP và TTCN.

4. Phòng Công tác Chính trị - HSSV:

            -  Bố trí hội trường, bảng viết, loa đài, tăng âm phục vụ cho sinh viên tiến hành hội giảng và thi nghiệp vụ Sư phạm.

            - Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo quản lý kết quả THSPTX, TTSP, TTCN để đánh giá cho điểm rèn luyện sinh viên theo qui định.

            Căn cứ vào kế hoạch trên, nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc để công tác THSPTX, TTSP và TTCN đạt kết quả cao.

 Nơi nhận: 

 K/T HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để b/c);
- Các khoa, Phòng,
- Bộ môn trực thuộc;
- Lưu ĐT, HC-TH;
  

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 4417

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 144766

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3969590

Đăng nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản quy phạm pháp luật Cẩm nang điện tử & thi tuyển sinh Diễn đàn giáo dục Thủ tục hành chính trong giáo dục Giáo trình điện tử Tài nguyên giáo dục và học liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
Điện thoại: 0211 3.863.416;   Fax: 0211 3.863.207;   Email: dhsphn2@moet.edu.vn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Xuân Hoà – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc