GIỚI THIỆU

 • Đảng ủy

  Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường bằng các nghị quyết. Tổ chức Đảng trong trường hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  STT Họ và tên Chức vụ
  1 Nguyễn Quang Huy UVBCH Đảng bộ Khối, BT Đảng ủy, HT
  2 Bùi Kiên Cường UVBTV, P. Bí thư ĐU, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng
  3 Phùng Gia Thế UVBTV, Chủ tịch Hội đồng trường, TP Đào tạo
  4 Đào Thị Việt Anh UVBTV, Trưởng khoa Hóa học
  5 Nguyễn Huy Hưng ĐUV, CVPĐU, TP Tổ chức-Hành chính
  6 Nguyễn Phụ Thông Thái ĐUV, GĐ TTKT&ĐBCLGD
  7 Trịnh Đình Vinh ĐUV, Phó Hiệu trưởng
  8 Trần Tuấn Hà ĐUV, CN Thư viện
  9 Nguyễn Văn Dũng ĐUV, TK Lịch sử
  10 Trần Minh Tước ĐUV, TK Giáo dục Tiểu học
  11 Cao Bá Cường ĐUV, TP CTCT-HSSV
  12 Hoàng Ngọc Tuấn ĐUV, TP KHCN&HTQT
  13 Nguyễn Văn Thụ ĐUV, TK Vật lý
  14 Vũ Quảng ĐUV, Phó Hiệu trưởng, TP Quản trị đời sống