LÍ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC

Danh sách giảng viên, viên chức

Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 02113863452 Email: nqhuy@hpu2.edu.vn
Phùng Gia Thế Chức vụ: Chủ tịch hội đồng trường Đơn vị: Phòng Đào tạo Điện thoại: 0986700717 Email: phunggiathe@hpu2.edu.vn
Trịnh Đình Vinh Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0912024199 Email: trinhdinhvinh@hpu2.edu.vn
Bùi Kiên Cường Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0988730578 Email: buikiencuong@hpu2.edu.vn
Vũ Quảng Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0936436989 Email: vuquang@hpu2.edu.vn
Nguyễn Mẫu Lâm Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Vật lý Điện thoại: Email: nguyenmaulam@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thu Hương Chức vụ: Trưởng khoa Đơn vị: Khoa Giáo dục Mầm non Điện thoại: Email: nguyenthuhuong@hpu2.edu.vn
Nhân sự hpu2 Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email:
Nguyễn Xuân Bình Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyenxuanbinh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Kim Cương Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyenkimcuong@hpu2.edu.vn
Trần Phi Hải Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: tranphihai@hpu2.edu.vn
Đặng Tuấn Hải Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: dangtuanhai@hpu2.edu.vn
Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: lethithuhien82@hpu2.edu.vn
Đinh Văn Hạnh Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: dinhvanhanh@hpu2.edu.vn
Vũ Quang Hòa Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: vuquanghoa@hpu2.edu.vn
Nguyễn Việt Hoàng Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyenviethoang@hpu2.edu.vn
Nguyễn Viết Hùng Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyenviethung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Hữu Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyenvanhuu@hpu2.edu.vn
Nguyễn Cao Huy Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyencaohuy@hpu2.edu.vn
Kiều Xuân Khuyến Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: kieuxuankhuyen@hpu2.edu.vn
Cù Xuân Kiên Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: cuxuankien@hpu2.edu.vn
Ngô Duy Lượng Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: ngoduyluong@hpu2.edu.vn
Trần Văn Luyện Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: tranvanluyen@hpu2.edu.vn
Phạm Hữu Phú Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: phamhuuphu@hpu2.edu.vn
Đỗ Hoàng Sâm Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: dohoangsam@hpu2.edu.vn
Nguyễn Tiến Tạo Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyentientao@hpu2.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thanh Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: nguyenngocthanh@hpu2.edu.vn
Võ Văn Thơm Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: vovanthom@hpu2.edu.vn
Phan Ngọc Thu Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: phanngocthu@hpu2.edu.vn
Cù Tiến Tính Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email: cutientinh@hpu2.edu.vn