• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Văn Quyết - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  • 00:00 30-03-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Hoàng Văn Quyết; Tên đề tài: “Nghiên cứu ngưng tụ Bose-Einstein hai thành phần trong không gian bị hạn chế”; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 9440103
  1/ Thông tin luận án. Tải về tại đây.
  2/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  3/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.