• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thanh Bình - Chuyên ngành: Toán giải tích

    • 00:00 30-03-2020
    Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Ngô Thanh Bình ; Tên đề tài: "Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình tích phân Fredholm và Volterra - Fredholm loại hai"; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9 46 01 02
    1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
    2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
    3/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
    4/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
    5/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
    6/ Trích yếu luận án. Tải về tại đây.