LỊCH SỬ (History)

Chủ nhật - 20/01/2013 11:21
Mã ngành: D220310
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học GDQP-AN), trong đó:
- Khối kiến thức đại cương: 27 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản: 06 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở: 10 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành: 51 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành hẹp: 16 tín chỉ
+ Bắt buộc: 10 tín chỉ
+ Tự chọn: 06 tín chỉ
- Khối kiến thức nghiệp vụ: 04 tín chỉ
- Kiến thức thực tập chuyên ngành: 08 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 08 tín chỉ
 
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO                                       
Số TT Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết (theo số thứ tự) Học kỳ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
I Khối kiến thức đại cương   26              
Bắt buộc   22              
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 30       60   2
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 30   15   90 1 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 30       60 2 4
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 30   15   90 3 5
5 Tiếng Anh 1 TA101 3 30 15     90   3
6 Tiếng Anh 2 TA102 2 30       60 6 4
7 Tiếng Anh  3 TA103 2 30       60 7 5
8 Tin học TH101 2 15 15     60   1
9 Giáo dục thể chất 1 TC101 1 15       30   1
10 Giáo dục thể chất 2 TC102 1       30 30 9 3
11 Giáo dục thể chất 3 TC103 1       30 30 11 5
Tự chọn: chọn 2 trong 3 môn học sau 4              
12 Pháp luật Việt Nam PL101 2 30           1
13 Môi trường và con người SH101 2 15 15     60   1
14 Tiếng Việt thực hành VH102 2 15   15   60   1
II Khối kiến thức cơ bản   6              
15 Cơ sở văn hóa Việt Nam VH201 2 30       60   2
16 Lịch sử văn minh thế giới LS202 2 30       60   4
17 Lôgic CT202 2 30       60   1
III Khối kiến thức cơ sở   10              
18 Dân tộc học đại cương LS301 2 30       60   2
19 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam LS302 2 30       60   4
20 Nhập môn sử học và phương pháp luận sử học LS303 2 30       60   1
21 Hán Nôm VH801 4 60       120   5
IV Khối kiến thức chuyên ngành   51              
22 Cơ sở khảo cổ học LS423 3 45       90   2
23 Lịch sử sử học LS424 2 30       60   2
24 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại LS425 4 45   15   120   2
25 Lịch sử Việt Nam cận đại LS426 4 45   15   120 24 3
26 Lịch sử Việt Nam hiện đại LS427 4 45   15   120 25 5
27 Lịch sử thế giới cổ - trung đại LS428 4 45   15   120   1
28 Lịch sử thế giới cận đại LS429 4 45   15   120 27 3
29 Lịch sử thế giới hiện đại LS430 4 45   15   120 28 4
30 Vương quốc cổ Chămpa và vương quốc cổ Phù Nam LS435 2 30       60 24 6
31 Tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX LS432 2 30       60 25 6
32 Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại LS557 2 30       60 25 4
33 Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam LS433 2 30       60 25 6
34 Ngoại giao Việt Nam từ 1945 đến nay LS559 2 30       60 26 6
35 Quan hệ thương mại ở khu vực biển Đông thời cổ - trung đại LS617 2 30       60 27 3
36 Những vấn đề cơ bản của các cuộc cách mạng tư sản LS431 2 30       60 28 6
37 Các phong trào duy tân, cải cách ở Châu Á thế kỷ XIX-XX LS566 2 30       60 29 4
38 Chủ nghĩa tư bản hiện đại LS570 2 30       60 29 6
39 Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á LS618 2 30       60 29 6
40 Văn hóa dân gian Việt Nam LS619 2 30       60   2
41 Thực tế chuyên môn Lịch sử Việt Nam LS434 1       15 30   5
V Khối kiến thức chuyên ngành hẹp
(chọn 1 trong 4 tự chọn sau)
16              
Tự chọn 1: Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 16              
Phần bắt buộc 10              
42 Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam LS553 2 30       60 24 7
43 Làng xã Việt Nam LS554 2 30       60   7
44 Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam LS555 2 30       60 25 7
45 Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945) LS556 2 30       60 25 7
46 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam LS561 2 30       60 26 7
Phần  tự chọn (chọn 3 học phần trong 5  học phần sau) 6              
47 Đô thị cổ ở Việt Nam LS612 2 30       60 24 7
48 Sự hình thành dân tộc Việt Nam LS620 2 30       60 24 7
49 Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời cổ - trung đại LS621 2 30       60 24 7
50 Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử Việt Nam LS622 2 30       60 26 7
51 Phong trào nông dân Việt Nam trong lịch sử LS611 2 30       60 25 7
Tự chọn 2: Chuyên ngành Lịch sử thế giới 16              
Phần bắt buộc 10              
52 Một số vấn đề về lịch sử Đông Nam Á cổ - trung đại LS562 2 30       60 27 7
53 Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai LS623 2 30       60 29 7
54 Quan hệ quốc tế thời cận, hiện đại LS565 2 30       60 29 7
55 Mét sè tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc LS569 2 30       60 29 7
56 Mét sè vÊn ®Ò vÒ phong trµo gi¶i phãng d©n téc đầu thế kỷ XX LS564 2 30       60 28 7
Phần  tự chọn (chọn 3 học phần trong 8 học phần sau ) 6              
57 Các học thuyết chính trị - xã hội ở Trung Quốc thời cổ trung đại LS624 2 30       60   7
58 Một số vấn đề quan hệ kinh tế và hợp tác khu vực Đông Á LS625 2 30       60 29 7
59 Một số vấn đề về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) LS626 2 30       60 29 7
60 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Liªn minh Ch©u ¢u (EU) LS627 2 30       60 29 7
61 Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông LS568 2 30       60   7
62 Cách mạng khoa học kỹ thuật trong lịch sử cận – hiện đại LS567 2 30       60   7
63 Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh LS628 2 30       60 29 7
64 Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Nam Á thời hiện đại LS572 2 30       60 29 7
Tự chọn 3: Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 16              
Phần bắt buộc 10              
65 Một số vấn đề về nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LS629 2 30       60   7
66 Đảng với công tác ngoại giao trong tiến trình cách mạng Việt Nam LS630 2 30       60 26 7
67 Đảng với công tác mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam LS631 2 30       60 26 7
68 Đường lối và chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử LS632 2 30       60 26 7
69 Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam LS633 2 30       60 26 7
Phần  tự chọn (chọn 3 học phần trong 7 học phần sau ) 6              
70 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền LS634 2 30       60 25 7
71 Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam LS635 2 30       60 26 7
72 Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 - 1975 LS636 2 30       60 26 7
73 Nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng trong chiến tranh nhân dân LS637 2 30       60 26 7
74 Mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với Quốc tế Cộng sản LS638 2 30       60 25 7
75 Đường lối văn hóa của Đảng trong tiến trình cách mạng LS639 2 30       60 26 7
76 Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước LS560 2 30       60 26 7
Tự chọn 4: Chuyên ngành Văn hóa học 16              
Phần bắt buộc 10              
77 Một số vấn đề lý luận văn hóa học và lịch sử văn hóa LS640 2 30       60   7
78 Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam LS641 2 30       60   7
79 Các hình thái tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam LS642 2 30       60   7
80 Văn hóa vật thể và phi vật thể LS643 2 30       60   7
81 Văn hóa làng LS644 2 30       60   7
Phần  tự chọn (chọn 3 học phần trong 6 học phần sau ) 6              
82 Khái lược văn hóa Đông Nam Á LS645 2 30       60   7
83 Xã hội học văn hóa LS646 2 30       60   7
84 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt Nam LS647 2 30       60   7
85 Đô thị và văn hóa đô thị Việt Nam LS648 2 30       60   7
86 Văn hóa và môi trường LS649 2 30       60   7
87 Lê hội cổ truyền của người Việt LS650 2 30       60   7
VI Khối kiến thức nghiệp vụ 4              
88 Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử LS603 2 30       60   6
89 Sử liệu học và các nguồn sử liệu lịch sử Việt Nam LS604 2 30       60   6
VII Thực tập chuyên ngành LS605 08             8
VIII Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: LS701 08             8
  Các môn chuyên ngành thay thế: (Chọn 04 môn chuyên ngành trong số 07 môn chuyên ngành sau)   08             8
90 Cách mạng tháng Tám năm 1945 LS651 2 30       60 25 8
91 Một số vấn đề về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam LS652 2 30       60 25 8
92 Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam LS653 2 30       60 19 8
93 Hoa Kỳ - một số đặc điểm văn hóa xã hội LS609 2 30       60   8
94 Trật tự thế giới thời hiện đại LS610 2 30       60   8
95 Vấn đề tôn giáo trong lịch sử thế giới cổ trung đại LS608 2 30       60   8
96 Chiến tranh lạnh LS571 2 30       60   8
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây