SƯ PHẠM LỊCH SỬ (History Education)

Chủ nhật - 20/01/2013 11:17
Mã ngành: D140231
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học GDQP-AN), trong đó:
- Khối kiến thức đại cương:   27 tín chỉ
+ Bắt buộc: 23 tín chỉ
+ Tự chọn: 04 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản: 06 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở:  10 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành: 47 tín chỉ
+ Bắt buộc: 35 tín chỉ
+ Tự chọn: 12 tín chỉ
- Khối kiến thức nghiệp vụ: 32 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 08 tín chỉ
 
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Số
TT
Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết
 (theo số thứ tự)
Học kỳ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm,
 thực tập, thực tế
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
I Khối kiến thức đại cương   26              
  Bắt buộc   22              
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 30       60   2
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 30   15   90 1 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 30       60 2 4
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 30   15   90 3 5
5 Tiếng Anh 1 TA101 3 30 15     90   3
6 Tiếng Anh 2 TA102 2 30       60 6 4
7 Tiếng Anh 3 TA103 2 30       60 7 5
8 Tin học TH101 2 15 15     60   1
9 Giáo dục thể chất 1 TC101 1 15       30   1
10 Giáo dục thể chất 2 TC102 1       30 30 9 3
11 Giáo dục thể chất 3 TC103 1       30 30 11 5
Tự chọn: chọn 2 trong 3 môn học sau 4              
12 Pháp luật Việt Nam PL101 2 30           1
13 Môi trường và con người VH102 2 15 15     60   1
14 Tiếng Việt thực hành SH101 2 15   15   60   1
II Khối kiến thức cơ bản   6              
15 Cơ sở văn hóa Việt Nam VH201 2 30       60   2
16 Lịch sử văn minh thế giới LS202 2 30       60   4
17 Lôgic CT202 2             1
III Khối kiến thức cơ sở   10              
18 Dân tộc học đại cương LS301 2 30       60   2
19 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam LS302 2 30       60   4
20 Nhập môn sử học và phương pháp luận sử học LS303 2 30       60   1
21 Hán Nôm VH801 4 60       120   5
IV Khối kiến thức chuyên ngành   47              
Phần bắt buộc 35              
22 Cơ sở khảo cổ học LS422 2 30       60   2
23 Lịch sử sử học LS424 2 30           2
24 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại  LS425 4 45   15   120   2
25 Lịch sử Việt Nam cận đại LS426 4 45   15   90 24 3
26 Lịch sử Việt Nam hiện đại LS427 4 45   15   120 25 5
27 Lịch sử thế giới cổ - trung đại LS428 4 45   15   120   1
28 Lịch sử thế giới cận đại LS429 4 45   15   90 27 3
29 Lịch sử thế giới hiện đại LS430 4 45   15   120 28 4
30 Những vấn đề cơ bản của các cuộc cách mạng tư sản LS431 2 30       60 28 4
31 Tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX LS432 2 30       60 25 4
32 Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam LS433 2 30       60 25 6
33 Thực tế chuyên môn Lịch sử Việt Nam LS434 1 15     15 30   5
Phần tự chọn (chọn 6 chuyên đề trong các tự chọn sau) 12              
  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 3 chuyên đề sau)   2              
34 Vương quốc cổ Chămpa và vương quốc cổ Phù Nam LS435 2 30       60 24 7
35 Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam LS553 2 30       60 24 7
36 Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam LS555
 
2 30       60 25 7
  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 3 chuyên đề sau)                  
37 Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945) LS556 2 30       60 25 7
38 Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại LS557 2 30       60 25 7
39 Vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc LS558 2 30       60 26 7
  Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 3 chuyên đề sau)                  
40 Ngoại giao Việt Nam từ 1945 đến nay LS559 2 30       60 26 7
41 Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước LS560 2 30       60 26 7
42 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam LS561 2 30       60 26 7
  Tự chọn 4 (Chọn 1 trong 4 chuyên đề sau)                  
43 Quan hệ thương mại ở khu vực Biển Đông thời cổ - trung đại LS654 2 30       60 27 7
44 Một số vấn đề lịch sử Đông Nam Á cổ - trung đại LS562 2 30       60 27 7
45 Chiến tranh nông dân Trung Quốc thời trung đại LS563 2 30       60 27 7
46 Một số vấn đề về phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX LS564 2 30       60 28 7
  Tự chọn 5 (Chọn 1 trong 3 chuyên đề sau)                  
47 Quan hệ quốc tê thời cận, hiện đại LS565 2 30       60 29 7
48 Các phong trào duy tân, cải cách ở Châu Á thế kỷ XIX-XX LS566 2 30       60 29 7
49 Cách mạng khoa học – kỹ thuật trong lịch sử cận hiện đại LS567 2 30       60 29 7
  Tự chọn 6 (Chọn 1 trong 5 chuyên đề sau)                  
50 Một số vấn đề lịch sử Trung Đông LS568 2 30       60 29 7
51 Một số tổ chức quốc tế và khu vực LS569 2 30       60 29 7
52 Chủ nghĩa tư bản hiện đại LS570 2 30       60 29 7
53 Chiến tranh lạnh LS571 2 30       60 29 7
54 Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Nam Á thời hiện đại LS572 2 30       60 29 7
V Khối kiến thức nghiệp vụ   32             7
55 Quản lý Nhà nước và quản lý ngành GD và ĐT QL101
 
2 30       60   6
56 Tâm lý học đại cương TL501 2 30       60   2
57 Những vấn đề chung về giáo dục học GD501 2 30       60   3
58 Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT TL502 2 30       60   3
59 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT GD502 2 30       60   4
60 Những vấn đề lý luận chung về phương pháp dạy học lịch sử LS573 2 30       60   5
61 Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông LS574 2 30       60   6
62 Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở trường phổ thông LS575 2 30       60   6
63 Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông LS576 2 30       60   7
64 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử LS577 2 30       60   6
65 Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử LS603 2 30       60   6
66 Thực hành Sư phạm LS605 3       15     6
67 Thực tập sư phạm 1 LS606 3             7
68 Thực tập sư phạm 2 LS607 5             8
VI Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế LS701 8             8
  Các môn chuyên ngành thay thế (Chọn 04 môn chuyên ngành trong 10 môn chuyên ngành sau)   8             8
69 Vấn đề tôn giáo trong lịch sử thế giới cổ trung đại LS608 2 30       60   8
70 Hoa Kỳ - một số đặc điểm văn hóa xã hội LS609 2 30       60   8
71 Chiến tranh lạnh LS571 2 30       60   8
72 Trật tự thế giới thời hiện đại LS610 2 30       60   8
73 Làng xã Việt Nam LS554 2 30       60   8
74  Phong trào nông dân Việt Nam trong lịch sử LS611 2 30       60   8
75 Đô thị cổ ở Việt Nam LS612 2 30       60   8
76 Con đường hình thành tri thức lịch sử cho học sinh LS613 2 30       60   8
77 Hệ thống chương trình và sách giáo khoa lịch sử ở tường phổ thông LS614 2 30       60   8
78 Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông LS615 2 30       60   8
79 Kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử LS616 2 30       60   8
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây