Các phương pháp phân tích lý hóa

Chủ nhật - 26/02/2017 23:21
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
hoá HỌC phân tích 3
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LÍ HÓA
  2. Mã môn học: HH313
  3. Môn học bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : Hóa học; Tổ: Phân tích)
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15
 • Semina + Bài tập: 15
 • Thực hành :0
  1. Các môn học tiên quyết:
Hóa phân tích 1,2.
 1. Mô tả môn học
 • Tập trung vào vấn đề: Cung cấp các kiến thức về các phương pháp phân tích lí hóa: cơ sở lý thuyết, phân tích định tính, phân tích định lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp.
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn: hóa học, môn khoa học tự nhiên
 • Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: hóa phân tích 1, hóa phân tích 2
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học (đại cương/cơ sở ngành/ chuyên ngành/nghiệp vụ nào…) trong chương trình.
Hóa lý, hóa hữu cơ, hóa môi trường.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp phân tích đo quang phân tử.
- Trình bày được những nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer trong phương pháp phân tích đo quang phân tử.
- Trình bày được các loại điện cực dùng trong phân tích điện hoá; ưu nhược điểm của từng loại điện cực.
 - Trình bày được thứ tự các quá trình xảy ra trong lúc điện phân
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao .
 1. Kĩ năng
- Loại trừ, giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố làm sai lệch định luật Beer.
- Thiết lập được các điều kiện tối ưu trong quy trình phân tích bằng phương pháp đo quang phân tử.
- Xác định được thành phần và hệ số hấp thụ phân tử của phức bằng phương pháp đo quang phân tử.
- Tính toán được thế điện cực , suất điện động của các pin thường gặp.
- Tiêu chuẩn hóa pH và xác định pH của dung dịch trong chuẩn độ điện thế.
- Xây dựng được các sơ đồ điện phân, tính toán được khối lượng sản phẩm…theo định luật Faraday.
- Thiết lập được các điều kiện tối ưu trong quy trình phân tích bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao.
 1. Thái độ
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ.
 1. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
     - Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu.
- Năng lực dạy học hóa học
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PTDH
Thời lượng
trên lớp
I. Phân tích đo quang phân tử.
 
Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết:
+ các phương pháp phân tích công cụ phổ biến và quan trọng
+ Ba giả thiết của định luật Beer
- Hiểu:
+Những nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer.
- Phân tích:
+ Phân tích được các giai đoạn khi nghiên cứu phản ứng tạo phức màu.
- Tổng hợp:
+ Xây dựng được quy trình phân tích bằng phương pháp đo quang phân tử.
- Đánh giá:
+ đánh giá để lựa chọn được các điều kiện tối ưu khi phân tích trắc quang
- Vận dụng:
+ Xác định thành phần và hệ số hấp thụ phân tử của phức màu.
+ Xác định nồng độ chất phân tích theo phương pháp đường chuẩn và thêm chuẩn
1. Phân tích đo quang phân tử.
 1. Các phương pháp phân tích công cụ và tín hiệu phân tích.
 2. Phân tích đo quang phân tử.
  1. Những định luật cơ bản của sự hấp thụ bức xạ điện từ .
  2. Những nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer.
 
-thuyết trình
-vấn đáp
 •  
-bài tập
8 tiết
II. Đại cương về các phương pháp phân tích điện hoá.
 
Kết thúc chương II, SV cần phải :
- Biết:
+ Một số khái niệm cơ bản: phản ứng điện hóa, thế điện cực.
+ Hai loại điện cực: so sánh và chỉ thị
- Hiểu:
+ Cấu tạo, phản ứng điện cực, cách tính thế của mỗi loại điện cực
+ Ưu, nhược điểm của mỗi loại điện cực.
- Phân tích:
+ các quá trình xảy ra khi chuẩn độ điện thế
- Tổng hợp:
+ Tổng hợp các loại phản ứng dùng trong chuẩn độ điện thế (kết tủa, axit-bazơ, oxi hóa khử)  
- Đánh giá:
+ Đánh giá để chọn lựa những điện cực phù hợp cho quá trình phân tích.
- Vận dụng:
+ Xác định được thế và thể tích thuốc thử tại điểm tương đương khi chuẩn độ điện thế.
+Tiêu chuẩn hóa pH và xác định pH của dung dịch phân tích.
 
2. Đại cương về các phương pháp phân tích điện hoá.
2.1 Một số khái niệm cơ bản.
2.2 Các loại điện cực.
 
 
 
-thuyết trình
-vấn đáp
 •  
-bài tập
7 tiết
 1. . Phân tích điện phân.
Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết:
+ Các ứng dụng của sự điện phân trong khoa học và đời sống
+ Các giai đoạn của quá trình điện phân.
+ Định nghĩa, phân loại quá thế.
- Hiểu
+ thứ tự các quá trình lúc điện phân.
- Phân tích:
+ Dự đoán các phản ứng xảy ra trong quá trình điện phân
- Tổng hợp:
+ Lập sơ đồ điện phân ở các điện cực.
- Đánh giá:
+ Khả năng, thứ tự tham gia phản ứng oxi hóa khử của một chất.
- Vận dụng:
+ Tính toán các đại lượng theo định luật Faraday
+ Tính toán điện phân có tính đến quá thế (điện áp, cường độ dòng...)
3. Phân tích điện phân.
3.1. Các quá trình xảy ra trong quá trình điện phân.
3.2. Lý thuyết đơn giản về điện phân.
3.3. Quá thế.
 
-thuyết trình
-vấn đáp
 •  
-bài tập
7 tiết
IV. 4. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
 
Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết:
+ Cơ sở lý thuyết về phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
+ Ứng dụng của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
- Hiểu
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
- Phân tích:
+ Một số đại lượng đặc trưng dùng trong sắc kí
- Tổng hợp:
+ Xây dựng quy trình phân tích bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao.
- Đánh giá:
+ đánh giá để lựa chọn pha tĩnh và pha động phù hợp cho quá trình phân tích.
- Vận dụng:
+ Phân tích định tính và định lượng các mẫu phân tích
4. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
4.1. Cơ sở lý thuyết về phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
4.2.1. Pha tĩnh
4.2.2. Pha động
4.3. Ứng dụng của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
4.3.1. Phân tích định tính
4.3.2. Phân tích định lượng
-thuyết trình
-vấn đáp
 •  
-bài tập
8 tiết
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
 1. Hồ Viết Quý. Cơ sở hoá học phân tích hiện đại, tập 1. Các phương pháp phân tích hoá học. NXB ĐHSP 2008.
2. Dương Quang Phùng. Một số phương pháp phân tích điện hóa. NXB ĐHSP 2009.
3. Hồ Viết Quý. Cơ sở hoá học phân tích hiện đại, tập 3. Các phương pháp phân chia, làm giàu và ứng dụng phân tích. NXB ĐHSP 2008.
 1.  
4. Trần Tứ Hiếu. Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-Vis. NXB ĐHQGHN 2003.
 1. Phạm Luận. Phương pháp phân tích. Phổ phân tử. NXB Bách Khoa Hà Nội 2014.
 2. Phạm Luận. Phương pháp phân tích. Sắc kí và chiết tách. NXB Bách Khoa Hà Nội 2014
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành…
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
- Phiếu tự đánh giá
- Phiếu đánh giá chéo giữa SV với SV
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
- Kĩ năng
- Biết, Hiểu, Vận dụng…
- Thuần thục, chưa thuần thục…
- Bài thu hoạch
- Hành động của SV
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
-Kĩ năng
-Thái độ
(Tùy theo đề thi) -Kiếm tra viết (tự luận)
 
 1.  
 
 
 1. Thông tin giảng viên
  1. Thông tin giảng viên 1
 • Họ tên: Nguyễn Văn Anh
 • Chức danh, học hàm, học vị: thạc sỹ
 • Chuyên ngành: hóa phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong nước thải bằng AAS, trắc quang…
 • Thời gian làm việc tại trường: 3 năm
 • Địa điểm làm việc: Khoa hóa học
 • Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể nhà 5- ĐHSP Hà Nội 2
 • Điện thoại: 01674670990
 • Email: vananhkhoahoasp2@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 2
 • Họ tên: Vũ Thị Kim Thoa
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
 • Chuyên ngành : Hóa học phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Hóa học phân tích
 • Thời gian làm việc tại trường: 8 năm
 • Địa điểm làm việc: Phòng thí nghiệm
 • Địa chỉ liên hệ: Vũ Thị Kim Thoa, khoa Hóa hoc, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Điện thoại: 098 5937289
 • Email : vuthikimthoa10@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 3
 • Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
 • Chuyên ngành : Hóa phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp phân tích cực phổ trong hóa phân tích
 • Thời gian làm việc tại trường: 07 năm
 • Địa điểm làm việc: Khoa Hóa, trường ĐHSPHN 2
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường ĐHSPHN 2
 • Điện thoại: 0974435514
 • Email : Nguyenhuyensp2@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 4
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh
 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ – giảng viên
 • Chuyên ngành: Hóa phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Hóa phân tích
 • Thời gian làm việc tại trường
 • Địa điểm làm việc: Khoa Hóa học
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa học
 • Điện thoại: 0987.898.656
 • Email: hanhnt248@gmail.com
 
 
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2015
 
Giảng viên 1
 
 
Nguyễn văn Anh
 
 
Giảng viên 2
 
 
Vũ Thị Kim Thoa
Giảng viên 3
 
 
Nguyễn Thị Huyền
 
 
Giảng viên 4
 
 
Nguyễn Thị Hạnh
Tổ trưởng
 
 
Vũ Thị Kim Thoa
Trưởng khoa
 
 
Đào Thị Việt Anh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập28
 • Thành viên online3
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm24
 • Hôm nay2,869
 • Tháng hiện tại219,306
 • Tổng lượt truy cập8,146,775
Allbum ảnh
kdcl
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây