Thực hành hóa phân tích

Chủ nhật - 26/02/2017 23:18
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THỰC HÀNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học:  Thực hành hóa học phân tích
  2. Mã môn học: HH311
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : Hóa học; Tổ: Phân tích)
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết :0
 • Semina + Bài tập: 0
 • Thực hành :02
  1. Các môn học tiên quyết:
  2. Mô tả môn học
Học phần này nhằm giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức thực hành về phương pháp phân tích định tính và định lượng hoá học, để có thể vận dụng vào trong việc học tập các môn khác và tiến hành nghiên cứu; lý giải, đề xuất , tiến hành được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản để nhận biết và xác định nồng độ môt số chất trong hỗn hợp. Giúp sinh viên có được các kĩ năng thực hành về phản ứng nhận biết chất điện li, cân phân tích, chuẩn độ thể tích kĩ thuật thực nghiệm với một số phương pháp phân tích lí hóa, bước đầu có tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác. Xây dựng phong các tự học, tư nghiên cứu khoa học.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
Trình bày được nguyên tắc phân loại các cation theo nhóm, các phản ứng đặc trưng của các ion
Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ thể tích
 1. Kĩ năng
Tiến hành được các thí nghiệm về tính chất của các ion trong dung dịch
Sử dụng có hiệu quả các dụng cụ và hóa chất thí nghiệm
Quan sát hiện tượng thí nghiệm
Dự đoán các hiện tượng thí nghiệm có thể xảy ra
Giải thích các hiện tượng thí nghiệm Chọn chỉ thị phù hợp cho từng phép phân tích
Lựa chọng phương pháp phân tích phù hợp với đối tượng và mục đích phân tích
Tính toán kết quả thực nghiệm
Đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm
Vận hành tốt các máy móc và thiết bị cần thiết
 1. Thái độ
Có tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ
Thái độ trung thực
Yêu thích khoa học thực nghiệm
 1. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I. Các phản ứng ion trong dung dịch nước. Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết: các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu tính chất các ion; Các kĩ thuật tiến hành thực nghiệm; Các phản ứng đặc trưng của ion, nhóm ion.
- Hiểu: Nguyên tắc phân loại các cation theo nhóm
- Phân tích: đề ra qui trình phân tích hợp lí với từng mẫu dung dịch khác nhau
- Tổng hợp
- Đánh giá
- Vận dụng: Tiến hành thí nghiệm nhận biết sự có mặt của các  ion trong các dung dịch bất kì
1.1. Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu tính chất các ion
1.1.1. Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu tính chất các ion.
1.1.2 Phân loại các cation theo nhóm.
1.1.3 Kỹ thuật thực nghiệm.
1.2 Tính chất của các cation kim loại kiềm (nhóm cation I)
1.2.1 Phản ứng của ion K+.
1.2.2 Phản ứng của ion Na+.
1.2.3 Phản ứng của ion NH4+.
1.3 Tính chất của các ion kim loại kiềm thổ (nhóm cation II)
1.3.1 Phản ứng của ion Ba2+.
1.3.2 Phản ứng của ion Sr2+.
1.3.3 Phản ứng của ion Ca2+.
1.3.4 Phân tích hỗn hợp cation nhóm II.
1.4 Các cation kim loại tạo được muối clorua ít tan (nhóm cation III).
1.4.1 Phản ứng của ion Ag+.
1.4.2 Phản ưng của ion Pb2+.
1.4.3 Phản ứng của ion Hg22+.
1.4.4 Phân tích hỗn hợp cation nhóm III.
1.5 Các cation tạo được hiđroxit tan trong kiềm dư.(nhóm cation IV)
1.5.1 phản ứng của ion Zn2+.
1.5.2 phản ứng của ion Al3+.
1.5.3 Phản ứng của ion Cr3+
1.5.4 Phản ứng của các ion thiếc.
1.5.5 Phản ứng của các ion Antimon.
1.5.6 Phân tích hỗn hợp cation nhóm IV.
1.6 Các cation tạo được hiđroxit tan trong amoniac dư (Nhóm cation V).
1.6.1 Phản ứng của ion Cu2+.
1.6.2 Phản ứng của ion Cd2+.
1.6.3 Phản ứng của ion Hg2+.
1.6.4 Phản ứng của ion Ni2+.
1.6.5 Phản ứng của ion Co2+
1.6.6 Phân tích hỗn hợp cation  nhóm V.
1.7 Các cation  tạo được hiđroxit ít tan trong kiềm dư và amoniac dư (nhóm cation VI).
1.7. 1 Phản ứng của ion Fe2+
1.7.2 Phản ứng của ion Fe3+.
1.7.3 Phản ứng của ion Mg2+.
1.7.4 Phản ứng của ion Mn2+.
1.7.5 Phản ứng của ion Bi3+.
1.7.6 Phân tích hỗn hợp cation nhóm VI.
1.7.7 Phân tích hệ thống cation từ nhóm II đến Nhóm VI.
1.8 Phản ứng của các anion.
1.8.1 Phản ứng của ion Cl-
1.8.2 Phản ứng của ion Br-
1.8.3 Phản ứng của ionI-.
1.8.4 Nhận biết các halogen từ hỗn hợp.
1.8.5 Phản ứng của ion NO3-.
1.8.6 Phản ứng của ion CH3COO-
1.8.7 Phản ứng của ion CO32-
1.8.8 Phản ứng của ion PO43-
1.8.9 Phản ứng của ion AsO43-
 
Thực hành 36 tiết
II. Thực hành các phương pháp định lượng hoá học Kết thúc chương II, SV cần phải :
- Biết:
Trình bày được Nguyên tắc của các phương pháp phân tích thể tích
- Hiểu
Nội dung của các thí nghiệm, mục đích , ý nghĩa của các thí nghiệm
- Phân tích
Phản ứng đặc trưng của từng ion
- Tổng hợp
Tính chất chung của từng nhóm ion
- Đánh giá: Độ chính xác, sai số của các phép chuẩn độ; khả năng sử dụng một chỉ thị nào đó trong phép chuẩn độ cụ thể
- Vận dụng: Tiến hành phân tích hàm lượn các chất trong mẫu bằng phươngpháp chuẩn độ thể tích
Đề xuất các qui trình phân tích hợp lí
2.1 Giới thiệu về phương pháp thực nghiệm phân tích định lượng
2.1.1.Vị trí chức năng của phân tích định lượng
2.1.2. Quá trình phân tích
2.1.3. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng
2.1.4. Giới thiệu các dụng cụ dùng trong phân tích định lượng và các bài thí nghiệm sẽ tiến hành
2.2 Chuẩn độ đơn axit và đơn bazơ
2.2.1. Chuẩn độ axit mạnh bằng kiềm
2.2.2. Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh
2.2.3. Chuẩn độ đơn axit yếu bằng kiềm
2.2.4. Chuẩn độ đơn bazơ yếu bằng axit mạnh
2.3 Chuẩn độ đa axit, Chuẩn độ đa bazơ
2.3.1. Chuẩn độ đa axit
2.3.2. Chuẩn độ đa bazơ
2.4 Chuẩn độ phức chất
2.4.1. Xác định độ cứng của nước
2.4.2. Định lượng Ni2+
2.5 Chuẩn độ kết tủa
2.5.1. Chuẩn độ ion Cl- bằng AgNO3 theo phương pháp Mohr
2.5.2. Chuẩn độ ion Cl- bằng AgNO3 theo phương pháp Volhard
2.6 Chuẩn độ oxi hoá- khử
2.6.1. Phương pháp pemanganat: Định lượng Fe2+
2.6.2. Phương pháp đicromat: Định lượng Fe2+
2.6.3. Phương pháp iot: Định lượng Cu2+
Thực hành 16 tiết
3.  Thực hành các phương pháp phân tích lí hóa.
 
Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết
Sử dụng các phương pháp phân tích lí hóa để dịnh lượng các chất
- Hiểu
Các yếu tố ảnh hưởng trong phân tích trắc quang, điện phân , sắc kí.
- Phân tích
Bản chất của các yếu tố ảnh hưởng trong phân tích trắc quang, điện phân , sắc kí.
- Tổng hợp
Các điều kiện tối ưu cho một phép phân tích: pH, nồng độ, nhiệt độ, thời gian…
- Đánh giá
Kết quả thực nghiệm
- Vận dụng:
Phân tích định tính, định lượng các chất bằng một số phương pháp phân tích lí hóa
3.1 Phương pháp phân tích phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS) trong nghiên cứu phức chất.
3.1.1. Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức
3.1.2. Khảo sát các điều kiện tối ưu của sự tạo phức (pH, nồng độ thuốc thử, thời gian)
3.1.3. Khảo sát sự ảnh hưởng của một số ion đến sự tạo phức.
3.1.4. Xác định thành phần của phức.
3.1.5. Nghiên cứu cơ chế tạo phức
3.1.6. Xác định hệ số hấp thụ phân tử của phức chất
3.1.7. Ứng dụng kết quả nghiên cứu để định lượng.
3.2. Tiêu chuẩn hóa pH và xác định pH của một số dung dịch.
3.2.1. Tiêu chuẩn hóa pH
3.2.2. Xác định pH
3.3. Chuẩn độ điện thế
3.3.1. Chuẩn độ dung dịch CH3COOH bằng NaOH
3.3.2. Chuẩn độ dung dịch NH3 bằng HCl
3.4. Phương pháp sắc ký
Thực hành 8 tiết
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học học phân tích. Phần 2. Các phản ứng ion trong dung dịch nước. Nxb GD, 2000.
2. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học học phân tích 1. Cân bằng ion trong dung dịch. Nxb ĐHSP, 2005.
3. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học học phân tích. Phần 3. Các phương pháp định lượng hoá học. Nxb GD, 2003.
4. Hồ Viết Quý. Cơ sở hoá học phân tích hiện đại, tập 1. Các phương pháp phân tích hoá học. NXB ĐHSP 2008.
 1. Tham khảo
 2. .Trần Tứ Hiếu. Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-Vis. NXB ĐHQGHN 2003.
 1. Phạm Luận. Phương pháp phân tích. Phổ phân tử. NXB Bách Khoa Hà Nội 2014.
 2. Phạm Luận. Phương pháp phân tích. Sắc kí và chiết tách. NXB Bách Khoa Hà Nội 2014
 1. Kiểm tra, đánh giá
Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các bài thực hành được cho theo thang điểm 10. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kì được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.
 
 1. Thông tin giảng viên
  1. Thông tin giảng viên 1
 • Họ tên: Nguyễn Văn Anh
 • Chức danh, học hàm, học vị: thạc sỹ
 • Chuyên ngành: hóa phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong nước thải bằng AAS, trắc quang…
 • Thời gian làm việc tại trường: 3 năm
 • Địa điểm làm việc: Khoa hóa học
 • Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể nhà 5- ĐHSP Hà Nội 2
 • Điện thoại: 01674670990
 • Email: vananhkhoahoasp2@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 2
 • Họ tên: Vũ Thị Kim Thoa
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
 • Chuyên ngành : Hóa học phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Hóa học phân tích
 • Thời gian làm việc tại trường: 8 năm
 • Địa điểm làm việc: Phòng thí nghiệm
 • Địa chỉ liên hệ: Vũ Thị Kim Thoa, khoa Hóa hoc, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Điện thoại: 098 5937289
 • Email : vuthikimthoa10@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 3
 • Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
 • Chuyên ngành : Hóa phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp phân tích cực phổ trong hóa phân tích
 • Thời gian làm việc tại trường: 07 năm
 • Địa điểm làm việc: Khoa Hóa, trường ĐHSPHN 2
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường ĐHSPHN 2
 • Điện thoại: 0974435514
 • Email : Nguyenhuyensp2@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 4
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh
 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ – giảng viên
 • Chuyên ngành: Hóa phân tích
 • Các hướng nghiên cứu chính: Hóa phân tích
 • Thời gian làm việc tại trường
 • Địa điểm làm việc: Khoa Hóa học
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa học
 • Điện thoại: 0987.898.656
 • Email: hanhnt248@gmail.com
 
 
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2015
 
Giảng viên 1
 
 
Nguyễn văn Anh
 
 
Giảng viên 2
 
 
Vũ Thị Kim Thoa
Giảng viên 3
 
 
Nguyễn Thị Huyền
 
 
Giảng viên 4
 
 
Nguyễn Thị Hạnh
Tổ trưởng
 
 
Vũ Thị Kim Thoa
Trưởng khoa
 
 
Đào Thị Việt Anh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay2,769
 • Tháng hiện tại219,206
 • Tổng lượt truy cập8,146,675
Allbum ảnh
kdcl
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây