KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “GIỌNG HÁT HAY - VŨ ĐIỆU ĐẸP” LẦN THỨ 19 NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ bảy - 29/10/2016 10:10
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 708/KH-ĐHSPHN2-CTCT-HSSV

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016
 
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “GIỌNG HÁT HAY - VŨ ĐIỆU ĐẸP” LẦN THỨ 19
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
            Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017, nhà trường triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giọng hát hay - Vũ điệu đẹp” lần thứ 19, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Góp phần tạo nên không khí phấn khởi, động viên phong trào thi đua đổi mới và phát triển nhà trường, thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Góp phần nâng cao trình độ thẩm mỹ, thưởng thức nghệ thuật của viên chức và sinh viên, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn ma tuý, HIV-AIDS, mại dâm, tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.
- Hội thi phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan.
2. Nội dung, thời gian, địa điểm
            - Nội dung, chủ đề, hình thức, đối tượng dự thi được quy định trong Thể lệ hội thi.
- Hội thi “Giọng hát hay - Vũ điệu đẹp” lần thứ 19 được tổ chức với 03 vòng: Sơ tuyển, Sơ khảo, Chung khảo.
2.1. Vòng Sơ tuyển
- 19h00’ thứ Ba, ngày 08/11/2016 tổ chức thi tuyển đối với các khoa: Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Chính trị, Ngoại ngữ và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
- 19h00’ thứ Tư, ngày 09/11/2016 tổ chức thi tuyển đối với các khoa: Toán, Hoá học, Sinh - KTNN, Giáo dục Thể chất, Công nghệ Thông tin, Lịch sử.
- Địa điểm: Hội trường lớn.
2.2. Vòng Sơ khảo
- 19h00’ các ngày 11 và 13/11/2016. Địa điểm: Hội trường lớn.
- Lưu ý: Trợ lý Văn Thể các khoa rút thăm, nhận số báo danh cho thí sinh vào 14h00’ thứ Hai, ngày 10/11/2016 tại Phòng CTCT - HSSV (P.1.12).
2.3. Vòng Chung khảo
- 19h30’, thứ Năm, ngày 17/11/2016 tại Sân khấu ngoài trời Nhà Văn hoá phường Xuân Hoà.
- Khớp nhạc và chạy chương trình vào 19h00’ các ngày 15 và 16/11/2016 tại Hội trường lớn.
2.4. Thời gian đăng ký
- Các lớp đăng ký với Trợ lý Văn Thể khoa trước ngày 28/10/2016.
- Trợ lý Văn Thể các khoa chuyển danh sách đăng ký cho Phòng CTCT - HSSV qua ông Phạm Tuấn Hưởng chuyên viên âm nhạc (địa chỉ email: phamtuanhuongsp2@gmail.com) trước 10h00’ thứ Ba, ngày 01/11/2016 với 02 bản: 01 bản điện tử, 01 bản bằng văn bản (Yêu cầu: Danh sách được đánh máy theo mẫu của P.CTCT - HSSV).
3. Công tác tổ chức
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi để tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Phòng CTCT - HSSV chủ trì, điều hành mọi hoạt động của Hội thi.
- Phòng Quản trị Đời sống cử cán bộ phục vụ, trực điện cho các buổi : Sơ tuyển, Sơ khảo, Chung khảo, các buổi khớp nhạc, chạy chương trình của toàn Hội thi.
- Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ cử cán bộ phục vụ, chuẩn bị các  trang thiết bị: Máy vi tính, máy in, máy chiếu, màn chiếu cho đêm Chung khảo.
- Ban Bảo vệ đảm bảo trật tự, an ninh cho toàn Hội thi.
- Khoa Ngữ văn cử 40 sinh viên tham gia vận chuyển tất cả đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho đêm Chung khảo tại Nhà văn hoá phường Xuân Hoà (có mặt tại Phòng CTCT - HSSV lúc 15h00’ ngày 17/11/2016).
- Đội văn nghệ nhà trường tham gia phục vụ, lễ tân, dẫn chương trình, thư ký… cho toàn Hội thi.
4. Kinh phí
            Kinh phí tổ chức Hội thi theo quy định hiện hành.
5. Khen thưởng - Kỷ luật
- Nhà trường sẽ căn cứ việc tham gia tổ chức Hội thi của các đơn vị, cá nhân để đánh giá thành tích thi đua năm học và trao Giấy chứng nhận đạt giải.
            Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- BGH (để báo cáo);  
- Các đơn vị (để thực hiện);             
- Lưu: VT, CTCT-HSSV. Đã ký
   Nguyễn Văn Tuyến
   
   
                                                           

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1255/QĐ-ĐHSPHN2

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo
Hội thi “Giọng hát hay - Vũ điệu đẹp” lần thứ 19, năm học 2016 - 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
 
Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14 tháng 8 năm 1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 ngày 4 ngày 2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc huớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo;
Căn cứ nhu cầu công tác, khả năng của viên chức và sinh viên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị - HSSV,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký và Ban Lễ tân Hội thi “Giọng hát hay - Vũ điệu đẹp” lần thứ 19, năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức hội thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ; Ban Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá và đề nghị khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao, theo quy chế hiện hành.
Điều 3. Trưởng phòng CTCT-HSSV, Trưởng các đơn vị trong trường, các viên chức và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- BGH (để báo cáo);  
- Các đơn vị (để thực hiện);             
- Lưu: VT, CTCT-HSSV. Đã ký
  Nguyễn Văn Tuyến 
   
   


DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ BAN THƯ KÝ
HỘI THI “GIỌNG HÁT HAY - VŨ ĐIỆU ĐẸP” LẦN THỨ 19
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số1255/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 20/10/2016 của Hiệu trưởng
Trường ĐHSP Hà Nội 2)
 
I. Ban Tổ chức
1. Ông Nguyễn Quang Huy     P. Hiệu trưởng                             Trưởng ban
2. Ông Cao Bá Cường             Bí thư Đoàn trường                     P.Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Thành Long    P. Trưởng phòng CTCT-HSSV             P.Trưởng ban
4. Ông Dương Quang Huấn     Giám đốc TT TH và NN                       Uỷ viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Ngọc    P. Trưởng phòng Tài vụ              Uỷ viên
6. Ông Phùng Gia Thế             Trưởng phòng Đào tạo               Uỷ viên
7. Ông Vũ Quảng                   Trưởng phòng QTĐS                   Uỷ viên
8. Ông Phan Ngọc Thu           Trưởng ban Bảo vệ                      Uỷ viên
9. Ông Phạm Tuấn Hưởng       Phòng CTCT-HSSV                    Uỷ viên
10. Bà Nguyễn Thị Việt Hằng Trợ lý Văn thể khoa Ngữ văn     Uỷ viên
11. Ông Phan Văn Lộc            Trợ lý Văn thể khoa Toán           Uỷ viên
12. Ông Nguyễn Văn Dương   Trợ lý Văn thể khoa Vật lý         Uỷ viên
13. Bà Nguyễn Thị Kha          Trợ lý Văn thể khoa GDTH        Uỷ viên
14. Ông Nguyễn Quang Hợp   Trợ lý Văn thể khoa Hoá học      Uỷ viên
15. Ông Nguyễn Quang Thuận         Trợ lý Văn thể khoa GDCT        Uỷ viên
16. Ông Đỗ Đức Hùng             Trợ lý Văn thể khoa GDTC        Uỷ viên
17. Ông Trần Anh Tú              Trợ lý Văn thể khoa CNTT         Uỷ viên
18. Bà Nguyễn Thị Nga A       Trợ lý Văn thể khoa Ngoại ngữ    Uỷ viên
19. Ông Nguyễn Văn Hiếu      Trợ lý Văn thể khoa Sinh-KTNN Uỷ viên
20. Ông Nguyễn Văn Nam      Trợ lý Văn thể khoa Lịch sử        Uỷ viên
21. Ông Phạm Trung Sơn                  Trợ lý Văn thể TTT GDQPHN2        Uỷ viên
22. Ông Lại Hữu Mùi              Trợ lý Văn thể khoa GDMN       Uỷ viên
23. SV. Đỗ Văn Dương          Chủ tịch Hội Sinh viên               Uỷ viên
          Ấn định danh sách này có 23 người./.

 
II. Ban Giám khảo
1. Ông Nguyễn Thành Long    P. Trưởng phòng CTCT-HSSV            Trưởng ban
2. Ông Cao Bá Cường             Bí thư Đoàn trường                     P. Trưởng ban
3. Ông Phạm Phú Cam            Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm           Uỷ viên
4. Ông Phạm Tuấn Hưởng       Phòng CTCT-HSSV                   Uỷ viên
5. Ông Lại Hữu Mùi                Khoa GDMN                              Uỷ viên
6. Ông Lại Thế Anh                 Khoa GDMN                             Uỷ viên
          Ấn định danh sách này có 06 người./.
III. Ban Thư ký
1. Ông Trần Thành Trung                 TT Tin học và Ngoại ngữ           Trưởng ban
2. SV Ngô Khắc Tuấn                       K42 CLC Toán                 Ủy viên
3. SV Nguyễn Thị Phương Thảo       K41A GDTH                    Ủy viên
          Ấn định danh sách này có 03 người./.
IV. Ban Lễ tân
1. SV Dương Mỹ Linh                      K41D GDMN
2. SV Trần Thị Huân                        K41B Sinh học
3. SV Trương Minh Anh                            K41B GDTH
4. SV Nguyễn Thanh Hương             K41C Sinh học
5. SV Thế Thị Thu Thảo                            K41D Ngữ văn
          Ấn định danh sách này có 05 người./.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016
 
   
 
          
THỂ LỆ
HỘI THI “GIỌNG HÁT HAY - VŨ ĐIỆU ĐẸP” LẦN THỨ 19
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 708/ĐHSPHN2-CTCT-HSSV,
ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)
1. Nội dung chủ đề
- Ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu. Ca ngợi mái trường, thầy cô giáo, truyền thống tốt đẹp, phẩm chất cao quý của người giáo viên. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống, tình yêu trong sáng của tuổi trẻ.
- Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới phù hợp với chuẩn mực đạo đức và cuộc sống sôi động, lành mạnh của tuổi trẻ Việt Nam.
- Tuyên truyền, thực hiện phong trào phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
2. Đối tượng dự thi
- Là sinh viên hệ chính quy tập trung của các khoa, ngành trong trường (sau đây gọi chung là đơn vị).
- Mỗi lớp được đăng kí tối đa là 03 sinh viên (SV) dự thi phần Hát.
- Mỗi khoa, ngành phải tuyển chọn tối thiểu là 01 đôi nhảy và 01 nhóm nhảy (là sinh viên của đơn vị mình) dự thi phần Vũ điệu.
* Lưu ý: - Những SV đã đạt giải A giọng hát ở các Hội thi “Giọng hát hay - Vũ điệu đẹp” trước đó không phải là đối tượng dự thi. Riêng phần thi Vũ điệu, những SV và nhóm nhảy đã đạt giải A, không được dự thi lại vũ điệu đã đạt giải.
- Những giọng hát, đôi nhảy và nhóm nhảy đã đạt giải B, C của các Hội thi “Giọng hát hay - Vũ điệu đẹp” trước đây, được đặc cách qua vòng Sơ tuyển, nhưng phải đăng kí rõ với Ban Tổ chức để nhận số báo danh ở vòng Sơ khảo.
- Ngoài 01 đôi nhảy và 01 nhóm nhảy bắt buộc phải có, các đơn vị được phép đăng kí thêm các đôi nhảy, nhóm nhảy có sự kết hợp của sinh viên các khoa, ngành khác trong trường.
- Mỗi Câu lạc bộ của sinh viên trong trường được đăng kí tối đa là 01 đôi nhảy và 01 nhóm nhảy.
3. Yêu cầu về nghệ thuật, biểu diễn
  3.1. Phần thi Hát
* Thi 03 phong cách:     a. Cổ điển - Thính phòng - Truyền thống;
b. Dân gian;
c. Nhạc nhẹ. 
- Mỗi thí sinh trình bày 01 ca khúc, thuộc một trong 3 phong cách trên, có thể phụ họa và hát bè.
- Với các ca khúc nước ngoài, hoặc dân ca các dân tộc thiểu số, thí sinh phải hát một lần bằng tiếng Việt phổ thông.
- Ở vòng Sơ tuyển, mỗi ca khúc chỉ được hát 01 lần (01 lời).
- Các thí sinh phải chú ý hát đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca, sắc thái tình cảm của ca khúc.
- Trang phục, đạo cụ và phong cách biểu diễn phải phù hợp với nội dung, chủ đề, đặc điểm vùng miền của ca khúc.
- Ưu tiên, cộng điểm đối với các tiết mục hát về ngành Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Thí sinh không được hát các ca khúc có âm nhạc, lời ca quá buồn, uỷ mị, bi thương, kích động hoặc có nội dung trái với đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước.
* Lưu ý:
- Ban tổ chức sẽ khớp nhạc cho các thí sinh dự thi vòng Chung khảo. Các thí sinh có thể sử dụng băng đĩa, nhạc đệm cho tiết mục hát của mình, nhưng phải là nhạc không lời (Có thể có phần hát bè).
- Thí sinh có thể thay đổi bài hát ở các vòng thi, nhưng phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức.
 3.2. Phần thi Vũ điệu
* Thi 02 phong cách: Dancesport và Hiện đại - Hiphop
- Dancesport: Khiêu vũ theo từng đôi.
- Hiện đại - Hiphop: Dự thi theo nhóm nhảy hoặc đôi nhảy.
* Yêu cầu:
- Mỗi thí sinh có thể tham gia thi tối đa là 02 vũ điệu, nhưng phải ở 2 phong cách khác nhau.
- Các đơn vị tự chọn nhạc cho vũ điệu dự thi của mình, chuyển cho Ban Tổ chức trước giờ thi ít nhất 60 phút. Yêu cầu mỗi bài nhạc chỉ dài tối đa là 4 phút 30 giây. Nếu ở phong cách Dance sport có thể có từ 02 đến 04 đôi nhảy cùng biểu diễn trên một bài nhạc (Các khoa tự sắp xếp).
- Các đôi nhảy phải chú ý khiêu vũ đúng nhịp âm nhạc, đúng bước cơ bản. Trang phục, phong cách biểu diễn phù hợp với vũ điệu. Khuyến khích các bước nhảy sáng tạo. Ưu tiên, cộng điểm đối với các đôi nhảy, nhóm nhảy có sự dàn dựng công phu, sáng tạo hợp lí, có chủ đề.
4. Chấm điểm
- Chấm theo thang điểm 10, cho điểm lẻ đến 0,1 điểm. Điểm của giám khảo nào chênh quá 1,5 điểm so với điểm trung bình chung của các giám khảo, thì giám khảo đó hoặc phải điều chỉnh lại hoặc bị loại bỏ.
- Phần thi Hát dựa trên các tiêu chí: Chủ đề; chất giọng; đúng lời ca, cao độ, trường độ; kỹ thuật hát, sắc thái tình cảm; phong cách biểu diễn; trang phục.
- Phần thi Vũ điệu sẽ dựa trên các tiêu chí: Đúng bước nhảy cơ bản; nhảy đúng nhịp âm nhạc; dàn dựng công phu; phong cách biểu diễn; trang phục, đạo cụ; sự cân đối giữa nam và nữ; sự sáng tạo hợp lý.
5. Giải thưởng
- Trao giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh theo từng phong cách nêu trên.
- Mức điểm: Giải Nhất: Đạt từ 9,0 điểm trở lên; Giải Nhì: Đạt từ 8,5 đến cận 9,0 điểm; Giải Ba: Đạt từ 8,0 đến cận 8,5 điểm; Giải Khuyến khích: Đạt từ 7,5 đến cận 8,0 điểm.
                                                                            
                            
                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV
                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
.
         
                                                                                         Đã ký
 
     
                                                                                  Cao Bá Cường
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay7,268
  • Tháng hiện tại341,146
  • Tổng lượt truy cập9,756,844
Allbum ảnh
 
kdcl
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây