Thông báo về việc miễn giảm học phí theo Nghị định 74/NĐ-CP đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2013-2014

Thứ tư - 15/01/2014 03:38
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CTCT - HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/TB-CTCT&HSSV
Thông báo về việc miễn giảm học phí theo
Nghị định 74/NĐ-CP đối với sinh viên
hệ chính quy năm học 2013-2014
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014
Kính gửi:
- Các Khoa trong trường,
- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2
 
Thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, trong thời gian chờ Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP, Phòng CTCT - HSSV thông báo và hướng dẫn (tạm thời) việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường như sau:
1. Quy định về miễn, giảm học phí
- Việc miễn, giảm học phí được thực hiện tại Trường nơi sinh viên đang theo học. Nhà nước cấp bù học phí trực tiếp cho Nhà trường.
- Việc cấp bù học phí căn cứ vào số lượng người học thực tế thuộc diện miễn, giảm học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP.
- SV thuộc diện miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ (theo hướng dẫn) để được Nhà trường xét được hưởng chế độ miễn, giảm học phí.
- Việc xét miễn, giảm học phí cho SV được tiến hành theo từng học kỳ (theo quy định).
2. Đối tượng được miễn, giảm học phí
2.1. Đối tượng được miễn học phí
a. Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng);
b. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
c. Sinh viên hệ cử tuyển;
d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
e. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (gồm các dân tộc sau: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum);
f. Sinh viên học chuyên ngành Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;
g. Sinh viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh
2.2. Đối tượng được giảm 70% học phí gồm
Sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
2.3. Đối tượng được giảm 50% học phí
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
3. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2013 - 2014
Hồ sơ gồm có:
1. Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu, SV tải từ website trường trong mục Văn bản pháp quy hoặc mua ở phòng CTCT-HSSV);
2. Bản sao giấy khai sinh;
3. Giấy chứng nhận: theo từng đối tượng dưới đây:
a. Hồ sơ đối với sinh viên là con của người có công với cách mạng:
* Sinh viên là con Liệt sỹ:
- Bản sao công chứng Giấy xác nhận Liệt sỹ của bố/mẹ;
- Giấy xác nhận là con của Liệt sỹ do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp);
* Sinh viên là con của thương bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh:
- Bản sao công chứng thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy xác nhận của bố/mẹ được hưởng chính sách như thương binh;
- Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của Thương bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh.
* Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:
- Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa bị nhiễm chất độc hoá học của bố/mẹ;
Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan Thương binh - Xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
b. Hồ sơ đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
* Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:
Bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện (theo mẫu số 05 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính).
Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:
- Bản sao công chứng Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do bệnh viện cấp quận, huyện, thị xã cấp;
- Giấy xác nhận của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
c. Hồ sơ đối với sinh viên hệ cử tuyển:
Sinh viên cử tuyển: đã có các Hợp đồng ký kết giữa các tỉnh với Nhà trường.
d. Hồ sơ đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ:
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc hoặc bản sao giấy khai sinh của sinh viên;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2013 do UBND cấp xã cấp cho gia đình sinh viên;
- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.
e. Hồ sơ đối với sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn:
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc rất ít người hoặc bản sao Giấy khai sinh của sinh viên (thuộc dân tộc Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).
- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.
f. Hồ sơ đối với sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên:
- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;
- Giấy chứng nhận của địa phương trong đó xác nhận sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
4. Kế hoạch thực hiện
- Các Khoa (Trung tâm) thông báo tới toàn thể sinh viên và nhận hồ sơ miễn giảm học phí từ ngày 10/01/2014 đến hết ngày 21/02/2014.
- Từ 24 - 28/02/2014: Phòng CTCT-HSSV kiểm tra hồ sơ của sinh viên xét miễn giảm học phí.
- Từ 03 - 07/3/2014: Nhà trường họp xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2013 - 2014.
Sinh viên không nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn và thời gian quy định trên, Nhà trường sẽ không xét để hưởng chế độ miễn giảm học phí.
Ghi chú: Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP đề nghị sinh viên vẫn nộp học phí đầy đủ tại phòng Tài vụ theo thời hạn quy định. Khi có Thông tư hướng dẫn cụ thể, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai chế độ miễn, giảm học phí tới sinh viên trong toàn trường.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để phối hợp thực hiện);
- P.HT Trịnh Đình Vinh (để báo cáo);
- Lưu: P.CTCT-HSSV.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Cao Bá Cường
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy nhập
  • Đang truy cập41
  • Thành viên online3
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay4,520
  • Tháng hiện tại129,985
  • Tổng lượt truy cập6,131,037
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây