Công trình PGS.TS. Nguyễn Văn Mã

Thứ hai - 20/02/2017 09:47

I. Bài báo khoa học
1. Nguyễn Văn Mã: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng và chất ức chế hô hấp ngoài sáng tới các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá cây lạc”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1985, tr. 34.
2. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của Mo, Mn, Cu tới các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá liên quan tới năng suất và phẩm chất cây lạc vùng trung du Mê Linh Hà Nội”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2/1986, tr. 27.
3. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của Mo, Mn, Cu tới sự thoát hơi nước, khả năng chịu hạn và phẩm chất lạc, nâng cao khả năng chống chịu của thực vật”, Bacu, 1988, tr. 48 (tiếng Nga).
4. Nguyễn Văn Mã: “Về hiệu quả một vài biện pháp kỹ thuật nhằm góp phần cải tạo đất bạc màu Vĩnh Phú”, Thông báo Khoa học các trường đại học, tr. 104, 1993.
5. Nguyễn Văn Mã: “Khả năng chịu hạn của cây lạc khi xử lý khô hạt giống bằng phân vi lượng”, Tạp chí Sinh học, 1994, T.16 (2), tr. 22.
6. Nguyễn Văn Mã: “Hiệu lực của phân vi lượng và phân vi khuẩn nốt sần đối với cây đậu xanh trên đất bạc màu”, Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, số 6/1994, tr. 314.
7. Nguyễn Văn Mã: “Tác động của phân vi lượng tới khả năng chịu hạn ở các thời điểm sinh trưởng và phát triển khác nhau của đậu xanh trên đất bạc màu”, Thông báo Khoa học các trường đại học, tr. 47, 1994.
8. Nguyễn Văn Mã: “Tác động của phân vi lượng và nitragin tới sự tạo nốt sần và khả năng cố định nitơ của đậu tương trên đất bạc màu”, Tạp chí Sinh học, 1995, T.17 (3), tr. 2.
9. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của phân vi lượng và giberelin tới sự sinh trưởng và khả năng cố định nitơ ở các thời điểm sinh trưởng khác nhau của cây lạc”, Tạp chí Sinh học, 1995, T.17 (3), tr. 4.
10. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của chế phẩm ABT tới quá trình sinh trưởng và quang hợp của cây lạc”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr. 6, 1995.
11. Nguyễn Văn Mã: “Khả năng chịu hạn của cây đậu tương được xử lý phân vi lượng ở các thời điểm sinh trưởng khác nhau”, Tạp chí Sinh học, T17 (3), tr. 100, 1995.
12. Nguyễn Văn Mã: “Sử dụng ABT để nhân nhanh các giống hoa”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1996, tr. 134.
13. Nguyễn Văn Mã: “Tác động của Mo và ỏ.NAA tới sự sinh trưởng và khả năng quang hợp của đậu tương”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2/1996.
14. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của phân vi lượng và phân vi khuẩn nốt sần tới sự sinh trưởng và năng suất một số cây họ đậu trên đất bạc màu Hà Bắc”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2/1996.
15. Nguyễn Văn Mã: “Sự trao đổi nitơ của đậu tương dưới ảnh hưởng của Mo và axit naphtilaxetic”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2/1996.
16. Điêu Thị Mai Hoa, Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của phân vi lượng tới khả năng chịu hạn và hoạt động quang hợp ở các thời kỳ sinh trưởng và phát triển khác nhau của cây đậu xanh”, Tạp chí Sinh học, 1995, T.17 (3).
17. Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Mã, Ngô Đức Dương: “Nghiên cứu so sánh động thái hình thành nốt sần ở một số giống, dòng đậu tương chịu hạn trong điều kiện miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí Sinh học, 1995, T.17 (3).
18. Nguyễn Văn Mã: “Phản ứng của cây đậu xanh đối với phân vi lượng và phân vi khuẩn nốt sần ở các thời vụ khác nhau trên đất phù sa cổ”, Tạp chí Sinh học, 1997, T.19 (1), tr. 46.
19. Nguyễn Văn Mã: “Khảo sát khả năng chịu nóng, chịu hạn của một số giống đậu tương”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1998, tr. 177.
20. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Thị Hồng Thắm: “Khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương triển vọng”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 1998.
21. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Hồng Thắm: “Khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương”, Thông báo Khoa học các trường đại học, tr. 35, 1999.
22. Nguyễn Văn Mã, Điêu Thị Mai Hoa: “Ảnh hưởng của Mo đến quá trình nảy mầm của hạt đậu xanh”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1999.
23. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Văn Đính: “Nghiên cứu khả năng chịu hạn của đậu tương trên đất bạc màu”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1999, tr. 310.
24. Nguyễn Văn Mã, Phan Hồng Quân: “Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá của cây đậu tương trong điều kiện gây hạn”, Tạp chí Sinh học, T.22 (4), tr.47, 2000.
25. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Thị Hoà, Hà Phương Lan: “Nghiên cứu ảnh hưởng của Mo đến khả năng sinh trưởng và quang hợp của đậu xanh trên đất bạc màu Vĩnh Phúc”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2000, tr. 227.
26. Nguyễn Văn Mã, Kiều Phương Ngân, Bùi Mạnh Khương: “Khả năng trao đổi nước và khả năng quang hợp của đậu xanh trên đất bạc màu”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2000, tr.34.
27. Nguyễn Văn Mã: “Đánh giá khả năng chịu nóng của một số mẫu giống đậu xanh”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2001, tr. 267.
28. Nguyễn Văn Mã: “Nghiên cứu khả năng chịu hạn của cây đậu xanh trong điều kiện gây hạn”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2001, tr. 273.
29. Nguyễn Văn Mã: “Phản ứng của đậu xanh khi thiếu nước”, Báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc tế “Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên”, Nxb Nông nghiệp, tr. 73, 2002.
30. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Văn Đính: “Khảo sát khả năng sinh trưởng, năng suất một số giống khoai tây trồng trên đất phù sa cổ Mê Linh, Vĩnh Phúc”, Kỷ yếu Hội thảo “Sinh học và công nghệ sinh học trong đào tạo - nghiên cứu”, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2003.
31. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của sự thiếu nước tới khả năng quang hợp, sự ra hoa tạo quả và phẩm chất lạc”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2003, Khoa học tự nhiên, tr. 165.
32. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Thị Thuỷ: “Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lạc trong điều kiện phòng thí nghiệm”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2003, Khoa học tự nhiên, tr. 169.
33. Nguyễn Văn Mã: “Ảnh hưởng của sự thiếu nước tới khả năng quang hợp của cây lạc”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sốngTuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 “Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - định hướng nông lâm nghiệp miền núi, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr. 504, 2004.
34. Võ Tường Kha, Nguyễn Thị Vân Thái, Nguyễn Văn Mã: “Cơ sở khoa học của kinh nghiệm dân gian sử dụng kiến trong ẩm thực và y học”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr. 796, 2004.
35. Nguyễn Văn Mã, Cao Bá Cường, Nguyễn Thị Thanh Hải: “Một số chỉ tiêu sinh lý của giống lạc chịu hạn”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr. 975, 2005.
36. Nguyễn Văn Mã, Hoàng Việt Hưng: “Nghiên cứu sự quang hợp của các giống lạc chịu hạn khác nhau”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2/2005, tr. 184.
37. Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Mã: Sự trao đổi nước của các giống lạc chịu hạn khác nhau”, Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ 3, tr. 475, 2005.
38. Đào Thị Tiền, Nguyễn Văn Mã: “Khả năng huỳnh quang của giống lạc chịu hạn”, Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ 3, tr. 541, 2005.
39. Nguyễn Văn Mã, Cao Bá Cường: “Sự quang hợp của một số giống lạc chịu hạn khác nhau”, Tạp chí Sinh học, T.28 (4), tr. 59, 2006.
40. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Minh Điệu: “Sử dụng huỳnh quang diệp lục nghiên cứu khả năng chịu hạn của cây lạc”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.44 (6), tr. 61, 2006.
41.Nguyễn Văn Mã, Ong Xuân Phong. Nghiên cứu huỳnh quang diệp lục trong quá trình   sinh trưởng và phát triển của đậu tương. Tóm tắt báo cáo tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2-2007. 2007. Tr.89.
42.Nguyễn Văn Mã, Đỗ Thuỳ Linh. Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí và mối quan hệ của chúng với năng suất của đậu tương. Tóm tắt báo cáo tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường  ĐHSP Hà Nội 2-2007. 2007. Tr.90.
43. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Thị Minh Ngọc. Hàm lượng prolin trong quá trình sinh    trưởng của đậu tương.  Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc, Quy Nhơn-2007, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr. 342, 2007.
44. Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Văn Hiếu. Huỳnh quang diệp lục của đậu tương trong điều kiện gây hạn. Tóm tắt báo cáo khoa học tại HNKH toàn quốc” Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KHSS. Quy Nhơn 2007. Tr.74-75    
45. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Văn Mã. Sự biến đổi của enzym proteaza amylaza và hàm lượng  prolin của cây đậu tương khi gặp hạn ở thời kì ra hoa. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2,(3),2008,Tr.115-120.
46. Đinh Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Văn Mã. Sự biến đổi hoạt độ enzym protease, lipase và amylase của hạt đậu tương nảy mầm trong điều kiện thiếu nước. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. T.46, số 6,2008, Tr. 51-58.
46. Hà Thị Phương Lan, Nguyễn Văn Mã.Sự biến động huỳnh quang diệp lục và hàm lượng prolin ở lá đậu tương trong điều kiện hạn sâu. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2,(7),2009,Tr.136-144.
48. Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Mã. Khả năng sinh trưởng và chịu hạn của đậu tương rau DT-02. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2,(9),2009,Tr.107-116.
49. Đinh Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Văn Mã. Lê Thị Phương Hoa.Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước lên một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của đậu tương trong thời kì ra hoa. Tạp chí Sinh học,T31,số 4,2009.Tr. 89-94.
50. Đinh Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Văn Mã. Khả năng quang hợp của đậu tương trong điều kiện thiếu nước. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2,(6),2009,Tr.101-110.
51. Dinh Thi Vinh Ha, Nguyen Van Ma.Alteration of protease, lipase, amylase in soybean seed germinated water deficient condition. The International conference on Analitica science and biotechnology Vietnam 19-20/3/2009
52. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Mã. Huỳnh quang diệp lục của đậu tương trong điều kiện thiếu nước. Tạp chí Sinh học,T32,số 2,2009.Tr. 80-83.
53. Kim Thị Duyên, Nguyễn Văn Mã. Phản ứng của hạt đậu tương DT2008 nảy mầm trong điều kiện dung dịch NaCl có áp suất thẩm thấu khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2,(16),2011,Tr.109-116.
54. Nguyễn Văn Mã. Nguyễn Thị Lan Phượng. Ảnh hưởng áp suất thẩm thấu môi trường đến một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh giai đoạn nảy mầm của hạt đậu tương( Glycine max). Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2,(16),2011,Tr.127-143.
55. Nguyễn Thị Hồng Thắm, Ong Xuân Phong, Nguyễn Văn Mã. Phản ứng của hạt ngô nảy mầm dưới ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu môi trường. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, (21),2012, Tr.172-179.
56. Nguyễn Văn Mã, Ong Xuân Phong.Một số đặc điểm sinh lí, hoá sinh của đậu tương trong điều kiện nhiệt độ thấp. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, (27),2013, Tr.148-161.
57. La Việt Hồng, Nguyễn Thị Mậu, Nguyễn Văn Mã. Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến huỳnh quang diệp lục, hàm lượng prolin và tương quan của chúng ở cây đậu tương. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, (28),2013, Tr.165-173
58. La Việt Hồng, Ngô Thị Anh, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Mã .( 2014) .Sự tương quan giữa hàm lượng prolin và GB ở lá đậu tương vào giai đoạn ra hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp, mặn và hạn. Tc Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số 10,T. 1
59. Ong Xuân Phong, Nguyễn Văn Mã (2014). Một số biến đổi sinh lí ở hạt nảy mầm và cây non đậu tương trong điều kiện nhiệt độ thấp. Tc. Khoa học và Phát triển, Học viện Nông nghiệp  Việt Nam, chuyên đề Sinh lí thực vật,T.12,số 7 ,tr. 1114-1119.
60. Đồng Thị Tám, Nguyễn Văn Mã (2014). Phản ứng của cây Hoàn ngọc (Pseuderathemum palatiferum) khi thiếu nước. Báo cáo toàn văn Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất Hội Sinh lí thực vật Việt Nam. Nxb. ĐHNN.Tr.197-202.
 
II. Đề tài nghiên cứu
1. Nguyễn Văn Mã: Hoàn chỉnh quy trình sử dụng phân vi lượng cho cây họ Đậu, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B93-25-07, xếp loại: tốt.
2. Nguyễn Văn Mã: Khả năng chịu hạn của đậu tương năng suất cao trên đất bạc màu, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B96-41-01, xếp loại: tốt.
3. Nguyễn Văn Mã: Nghiên cứu khả năng chịu hạn, chịu nóng của một số giống đậu xanh trồng ở phía Bắc Việt Nam, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B98- 41-17, xếp loại: tốt.
4. Nguyễn Văn Mã: Sự trao đổi nước và quang hợp của cây lạc trong điều kiện thiếu nước, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2002-41-19, xếp loại: tốt.
5. Nguyễn Văn Mã: Xây dựng mô hình trường ĐHSP xanh - sạch - đẹp, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, 2003, mã số: B.2003-41-36 (DAMT), xếp loại: tốt.
6. Nguyễn Văn Mã: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá của các giống lạc có khả năng chịu hạn khác nhau, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2005-41-56, xếp loại: tốt.
7. Nguyễn Văn Mã. Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu han của tập đoàn giống đậu tương vùng trung du phía bắc Việt Nam. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2006-18-14. Xếp loại tốt.
8. Nguyễn Văn Mã. Phản ứng của hạt đậu tương nảy mầm trong điều kiện áp suất thẩm thấu khác nhau. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2009-18-51. Xếp loại tốt.
 
 
III. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Văn Mã: Sinh lý học thực vật, (2 tập), Trường ĐHSP Hà Nội 2, 1992.
2. Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Văn Mã, Đinh Thị Kim Nhung, Lê Đình Trung, Nguyễn Quang Vinh (2009). Từ điển Sinh học ( dùng cho học sinh, sinh viên). Nxb Giáo dục Việt Nam.663 tr.
3. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2013). Phương pháp nghiên cứu sinh lý học thực vật. Nxb ĐHQG Hà Nội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN MỚI

Vien_04

Nội quy PTN của Viện

Lượt xem:388 | lượt tải:0

Vien_03

Quy trình liên hệ

Lượt xem:360 | lượt tải:0

Vien_02

Sơ đồ Viện

Lượt xem:478 | lượt tải:15

Vien_01

Mẫu đơn

Lượt xem:416 | lượt tải:12
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây