Động vật học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Động vật học (Zoology)
  Mã số: 8 42 01 03
  Đơn vị quản lý: Tổ Động vật, Khoa Sinh - KTNN

  - Các ngành dự thi
  + Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Sinh học
  SP Sinh học
  + Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Sinh - KTNN
  CN Sinh - Hóa
  CN Hóa - Sinh
  SP KTNN


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.