Giáo dục học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: (Tiếng Việt và Anh) Giáo dục học (tiểu học) - Primary Education
  Mã số: 8 14 01 01
  Đơn vị quản lý: (ghi Bộ môn và Khoa) Khoa GDTH
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Cử nhân Giáo dục tiểu học
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Nhóm 1: SP Toán, CN Toán (đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm)
  Nhóm 2: SP Ngữ văn và các chuyên ngành CN Ngôn ngữ học, CN Văn học (đã hoàn
  thành chương trình nghiệp vụ sư phạm)
  Nhóm 3: Tâm lý Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC). XEM TẠI ĐÂY.

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH GIÁO DỤC HỌC (MẦM NON). XEM TẠI ĐÂY.