Giáo dục học tiểu học (Tiến sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh): Giáo dục học (tiểu học), Primary education
  Mã số: 9 14 01 01
  Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa): Khoa Giáo dục Tiểu học
  Các ngành dự thi
  Giáo dục học (tiểu học),
  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán,
  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt,
  Giáo dục học.
  Ngành đúng, phù hợp(không học bổ sung kiến thức)
  Giáo dục học (tiểu học)
  Ngành gần(học bổ sung kiến thức)
  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt
  Giáo dục học


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.