Khoa học máy tính (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
  Mã số: 8 48 01 01
  Đơn vị quản lý: Viện CNTT
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Tin học, CN Công nghệ thông tin, CN Khoa học máy tính, CN Công nghệ phần
  mềm, CN Hệ thống thông tin, CN Truyền thông và mạng, SP Công nghệ TT, SP Tin học.
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  CN Toán – Tin, SP Toán – Tin, CN Toán - Tin ƯD, SP Kỹ thuật Tin học; Các
  ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Các ngành
  thuộc nhóm ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.