Khoa Giáo dục thể chất

Ngành Giáo dục Thể chất

 • Mã ngành: 7140206
  Khoa đào tạo: Khoa Giáo dục thể chất

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 18 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 38 tín chỉ
  Bắt buộc: 28 tín chỉ
  Tự chọn: 10 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 35 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.

Giới thiệu Ngành Giáo dục thể chất
Bài viết: Giới thiệu ngành Giáo dục thể chất
Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất
Mô tả: Chuẩn đầu ra ngành ...
Chuẩn đào tạo ngành Giáo dục thể chất
Mô tả: Chuẩn đào tạo ngành Giáo dục thể chất
Khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất