Ngành Ngôn ngữ Anh

 • Mã ngành: 7220201
  Khoa đào tạo: Khoa Tiếng anh

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130
  (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), 
  trong đó:
    - Khối kiến thức đại cương:22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ
       + Khối kiến thức Tiếng:
       + Khối kiến thức Ngôn ngữ:
       + Khối kiến thức Văn hóa - Văn học
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:
  50 tín chỉ
  10 tín chỉ
  08 tín chỉ
  33 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.
   
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.