Ngành Sư phạm Lịch sử

 • Mã ngành: 7140218
  Khoa đào  tạo: Khoa Lịch sử

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:
  22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
        + Khối kiến thức của nhóm ngành: 12 tín chỉ
        + Khối kiến thức chuyên ngành: 57 tín chỉ
              Bắt buộc: 45 tín chỉ
              Tự chọn: 12 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 37 tín chỉ
              Bắt buộc: 33 tín chỉ
              Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.