PPDH Vật lý (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý (Physics
  Education)
  Mã số: 8 14 01 11
  Đơn vị quản lý: Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Sư phạm Vật lý,
  CN Vật lý (đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm ngành Vật lý)
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Cử nhân Vật lý,
  SP Vật lý - KTCN,
  SP Vật lý –Tin học,
  SP Kĩ thuật điện,
  SP Kĩ thuật điện tử,
  SPKTCN,
  Khoa học vật liệu,
  Công nghệ hạt nhân,
  Vật lý kĩ thuật (đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm chung)


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.