Sinh học thực nghiệm (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Sinh học thực nghiệm (Experimental Biology)
  Mã số: 8 42 01 04
  Đơn vị quản lý: Tổ Sinh lý thực vật – Hóa sinh, Khoa Sinh - KTNN
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Sinh học
  SP Sinh học
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Sinh - KTNN,
  CN Sinh - Hóa, CN Hóa - Sinh,
  SP KTNN


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.