Toán Ứng dụng (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Toán ứng dụng (Applied Mathematics)
  Mã số: 8 46 01 12
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Toán ứng dụng - Khoa Toán
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Toán học
  Toán ứng dụng
  Sư phạm Toán học, …
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Toán – Tin học
  Toán – Cơ
  Toán – Tin ứng dụng
  Sư phạm Toán – Tin học
  Toán – Lý, Sư phạm Toán – Lý,…


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.