Vật lý chất rắn (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh): Vật lý chất rắn (Solid state  physics)
  Mã số: 60 44 01 04
  Đơn vị quản lý: Bộ môn VLCR và Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Vật Lý,
  SP Vật Lý
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức)
  SP Vật lý - KTCN,
  SP Vật lý – Tin học,
  Vật lý kỹ thuật,
  Khoa học vật liệu,
  Công nghệ hạt nhân,
  SPKTCN.


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH