Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Tiến sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical physics and mathematical physics)
  Mã số: 9 44 01 03
  Đơn vị quản lý: Khoa Vật lý
  Các ngành dự thi:
  Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Vật lý lý thuyết và vật lý toán
  Ngành gần (học bổ sung kiến thức)
  Vật lý chất rắn, Lý luận và Phương pháp dạy học Vật lý, Vật lý Kỹ thuật, Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật điện tử.


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO