Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO
Địa chỉ:  Tầng 5, nhà A2 , Điện thoại: (0211) 3863203. Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ, Phó Trưởng phòng: TS Đỗ Chí Nghĩa, TS. Trần Vũ Khánh. Phòng Đào tạo được thành lập năm 1967.  Tổng số cán bộ của đơn vị : 11. Trong đó : PGS: 01; TS: 02;  NCS: 02; ThS: 09; GVCC: 01; CVC: 06; CV : 04

Lãnh đạo

Chức năng nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ

Đào tạo