đoàn thanh niên

Giới thiệu về Đoàn thanh niên
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 là một tổ chức chính trị - xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của sinh viên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường

Thông tin Liên hệ