Đào tạo đại học chính quy

Trường ĐHSP Hà Nội 2 là cơ sở đào tạo giáo viên cho các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường đại học, cao đẳng.  Là cơ sở đào tạo cử nhân đa ngành, đa lĩnh vực phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Tin Đào tạo

Chương trình Đào tạo

Ngành đào tạo

THÔNG TIN HỌC VỤ