Viện Nghiên cứu Sư Phạm

Giới thiệu Viện nghiên cứu Sư phạm
Viện Nghiên cứu Sư phạm là đơn vị chức năng trực thuộc Trường ĐHSP Hà Nội 2, được thành lập theo Quyết định số 1473/QĐ- ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở Trung tâm Nghiệp Vụ Sư phạm.

Lãnh đạo Viện

Cơ cấu tổ chức-Cơ sơ vật chất

Đơn vị thành viên

Thông tin liên hệ