KHOA NGỮ VĂN
Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập năm 1975, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của trường ĐHSP Hà Nội 2 giai đoạn đào tạo tại Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ