Khoa Hóa học

Giới thiệu Khoa Hóa học
Khoa Hóa học trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập năm 1978. Thời kỳ này, số lượng cán bộ giảng viên, nhân viên là 25, trong đó có 19 cán bộ giảng dạy và 6 nhân viên phụ trách thí nghiệm, được chia thành 4 tổ chuyên môn: Tổ Hóa vô cơ, Tổ Hóa hữu cơ, Tổ Hóa lí, Tổ Hóa phân tích. Nhà giáo - TS. Nguyễn Xuân Khoát giữ chức vụ Trưởng khoa đầu tiên. Ngay từ khi thành lập, Khoa đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THPT đạt chuẩn hệ 4 năm cho các tỉnh.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin Liên hệ