Khoa Giáo dục chính trị

Giới thiệu Khoa Giáo dục chính trị
Khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Mác – Lênin của Trường.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ