Khoa Giáo dục chính trị

Giới thiệu Khoa Giáo dục chính trị
Khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Mác – Lênin của Trường. Nhiệm vụ chính trị của Khoa được giao là: Thực hiện công tác quản lý, tổ chức giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục Chính trị; Giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho sinh viên toàn trường; đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Công dân để giảng dạy môn Giáo dục công dân, Kinh tế và pháp luật trong các trường phổ thông trên phạm vi cả nước và các môn Lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ; đồng thời tham gia giảng dạy một số môn sau đại học, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục công dân, phát triển chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ