Khoa Vật lý

Giới thiệu Khoa Vật lý
Khoa Vật lý được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 1975.Nhiệm vụ của khoa là đào tạo cử nhân Sư phạm Vật lý, Sư phạm Kỹ thuật, Cử nhân Vật lý (ngoài Sư phạm) và 3 chuyên ngành đào tạo Sau đại học: Lí luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lí, Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết & Vật lý toán và tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ