GIỚI THIỆU

  • Đội ngũ

    Đội ngũ: 581 cán bộ, viên chức. Trong đó có 3 Nhà giáo Ưu tú, 14 giảng viên cao cấp, 17 Phó Giáo sư, 109 Tiến sỹ, 184 Thạc sỹ, 54 Cử nhân, 365 Giảng viên...

    Đảng bộ có: 26 chi bộ, 302 đảng viên.