GIỚI THIỆU

 • Đơn vị trực thuộc

  Danh sách các Đơn vị trực thuộc

  Các đơn vị đào tạo: 12

  Khoa Toán
  Khoa Vật lý
  Khoa Sinh- KTNN
  Khoa Ngữ văn
  Khoa Giáo dục Tiểu học
  Khoa Giáo dục Mầm non
  Khoa Hoá học
  Khoa Giáo dục Chính trị
  Khoa Giáo dục Thể chất
  Khoa Ngoại ngữ
  Khoa Lịch sử
  Viện Công nghệ Thông tin

  1 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Tâm lý - Giáo dục.

  Các phòng chức năng:
  Phòng Tổ chức - Hành chính
  Phòng tác Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên
  Phòng Đào tạo
  Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
  Phòng Tài vụ
  Phòng Quản trị đời sống
  Phòng Thanh tra.

  9 đơn vị trực thuộc:
  Viện Nghiên cứu Sư phạm
  Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng
  Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục
  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường ĐHSP Hà Nội 2
  Thư viện
  Trạm Y tế
  Ban Quản lý KTX Sinh viên
  Ban Bảo vệ.