• CTĐT Thạc sĩ Động vật học

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Động vật học (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Zoology
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Động vật học;
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Động vật học
  Mã số: 84 20 103

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO