• CTĐT Thạc sĩ Giáo dục học

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Giáo dục học
  Tiếng Anh: Education Studies
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Giáo dục học
  Mã số: 8 14 01 01

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO