• CTĐT Thạc sĩ Khoa học máy tính

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Khoa học máy tính (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Computer Science
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Mã số: 8 480 101

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO