• CTĐT Thạc sĩ Lý luận văn học

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Lý luận văn học
  Tiếng Anh: Literary Theories
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Lý luận văn học
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Lý luận văn học
  Mã số: 8 22 01 20

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO