• CTĐT Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Quản lý Giáo dục (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Education Management
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Quản lý Giáo dục;
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  Mã số: 8 14 01 14

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO