• CTĐT NGÀNH CNTT

  • 00:00 08-01-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin
  Tiếng Anh: Information Technology

  Trình độ đào tạo: Đào tạo
  Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin                   Mã số:  7 48 02 01
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân khoa học
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO