• CTĐT NGÀNH GDCD

  • 00:00 08-01-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Giáo dục công dân
  Tiếng Anh: Civic Education

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Giáo dục công dân                  Mã số:  7 14 02 04
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Giáo dục công dân
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO