• CTĐT NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

  • 00:00 29-07-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Giáo dục tiểu học
  Tiếng Anh: Primary Education

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Giáo dục tiểu học                  Mã số:  7 14 02 02
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Giáo dục tiểu học
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO