• CTĐT NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

  • 00:00 08-01-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Ngôn ngữ Anh
  Tiếng Anh: English Language

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh                  Mã số:  7 14 02 31
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO