• CTĐT NGÀNH SP HÓA

  • 00:00 08-01-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Sư phạm Hóa học
  Tiếng Anh: Chemistry Education

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Sư phạm Hóa học                 Mã số:  7 14 02 12
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Sư phạm Hóa học
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO