• LSĐCSVN và TTHCM

    • 17:42 06-01-2020
    Nhiệm vụ chính: Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên chuyên ngành và không chuyên; Giảng dạy môn Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh, Chính trị học, Xây dựng Đảng,… cho sinh viên chuyên ngành