• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

    • 17:42 06-01-2020
    Nhiệm vụ chính: giảng dạy các môn:
    - Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Pháp luật đại cương, Lôgíc hình thức cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng toàn trường
    - Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Tác phẩm kinh điển Lênin, Đạo đức học, Lôgíc học, Triết học phương Tây hiện đại, Mỹ học, Tôn giáo học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Văn hoá học, Giáo dục môi trường qua môn giáo dục công dân, Phát triển kỹ năng con người , Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại ngày nay, Kinh tế học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng XHCN, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Xã hội học,… cho sinh viên chuyên ngành