• Hóa phân tích

    • 17:42 06-01-2020

    Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Huyền

    Từ khi tái lập khoa, Hóa phân tích là bộ môn trực thuộc Tổ Phương pháp dạy học – Phân tích. Tháng 6 năm 2015, Tổ Phương pháp dạy học – Phân tích được tách thành hai tổ bộ môn Phương pháp dạy học và tổ Hóa Phân tích. Tổ Hóa phân tích hiện nay gồm 5 cán bộ trong đó có 04 cán bộ giảng dạy và một kỹ thuật viên, có 05 Thạc sĩ (02 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh trong nước và 01 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga). Là một tổ chuyên môn với hầu hết cán bộ trẻ song các thành viên trong tổ luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội tuyển sinh viên của khoa dự thi Olympic Hóa học toàn quốc và nhiều công tác kiêm nhiệm khác. Hướng nghiên cứu chính của tổ Hóa học phân tích: Các phương pháp phân tích lí hóa, các phương pháp phân tích hiện đại: Cực phổ, MS, HPLC,…