• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thu Phương - Chuyên ngành: Giáo dục học

  • 00:00 13-09-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Lê Thu Phương; Tên đề tài: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học toán; Chuyên ngành: Giáo dục học

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.

  Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường của NCS Lê Thu Phương