• Ban chấp hành Công đoàn trường

  • 00:00 28-11-2019
  Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập năm 1967. Trong mỗi giai đoạn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Công đoàn trường luôn bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Trường và của Ngành, chủ động tổ chức các chương trình hoạt động thiết thực, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của nhà trường. Từ năm 1975 đến nay, Công đoàn trường đã qua 16 kỳ đại hội. Các nhà giáo có nhiều công sức đóng góp cho phong trào công đoàn cơ sở ở cương vị Thư ký, Chủ tịch trong các nhiệm kỳ là:

  1) Nhà giáo Đào Nguyên Tụ 1975-1980
  2) Nhà giáo Phạm Văn Trung 1980-1982
  3) GVC Trần Văn Bính 1982-1985
  4) TS Nguyễn Văn Thiết 1985-1987
  5) NGƯT. PGS Thành Thế Thái Bình 1987-1990
  6) NGƯT. TS Trần Văn Vuông 1990-1992
  7) GVC Đỗ Như Sơn 1992-1999
  8) CVC Ngô Hạnh Phúc 1999-2005
  9) GVC. ThS Hoàng Văn Giáp 2005- 2008
  10) NGƯT. GVC. ThS Nguyễn Ngọc Thi 2008-2010
  11) GVC.ThS Nguyễn Đình Tuấn 2010
  12) CVC.ThS Nguyễn Thị Hà 2010-2017
  13) GVC.TS Bùi Kiên Cường 2017-nay

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  1. Chức năng:
  - Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  - Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà trường.
  - Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, Bộ môn và các tổ chức khác.
  - Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội theo sự lãnh đạo của Đảng ủy và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

  2. Nhiệm vụ:
  - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
  - Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.
  - Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn trường phối hợp với Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị công chức, viên chức hằng năm; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên.  Phối hợp chính quyền cùng cấp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.
  - Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và người lao động cùng tham gia quản lý nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
  - Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

  CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ
  Công đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau:
  • Ban chấp hành Công đoàn trường và Công đoàn bộ phận đều do Đại hội bầu ra.
  • Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về đại hội Công đoàn cấp đó. Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành.
  • Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.
  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XVI (2017-2022)
  Ban chấp hành Công đoàn trường do Đại hội đại biểu Công đoàn trường bầu ra, là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội.

  Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn khóa XVI
   
  TT Họ và tên Chức vụ Email
  1 Bùi Kiên Cường Chủ tịch buikiencuong@hpu2.edu.vn
  2 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch nguyenvandung@hpu2.edu.vn
  3 Lê Cao Khải Phó Chủ tịch lecaokhai@hpu2.edu.vn
  4 Lưu Thị Bích Hương Ủy viên BTV luuthibichhuong@hpu2.edu.vn
  5 Trần Xuân Bản Ủy viên BTV tranxuanban@hpu2.edu.vn
  6 Lê Thanh Hà Ủy viên BCH lethanhha@hpu2.edu.vn
  7 Ngô Thị Lan Hương Ủy viên BCH ngothilanhuong@hpu2.edu.vn
  8 Tạ Hữu Minh Ủy viên BCH tahuuminh@hpu2.edu.vn
  9 Đỗ Thị Thạch Ủy viên BCH dothithach@hpu2.edu.vn
  10 Trần Thị Phương Liên Ủy viên BCH tranthiphuonglien@hpu2.edu.vn
  11 Nguyễn Trung Dũng Ủy viên BCH nguyentrungdung@hpu2.edu.vn
  12 Văn Thị Mai Phương Ủy viên BCH vanthimaiphuong@hpu2.edu.vn
  13 Nguyễn Lam Châu Ủy viên BCH nguyenlamchau@hpu2.edu.vn
  14 Trần Thành Trung Ủy viên BCH tranthanhtrung@hpu2.edu.vn
  15 Đặng Việt Hùng Ủy viên BCH dangviethung@hpu2.edu.vn

  CÁC BAN CÔNG ĐOÀN

  - Ban Tổ chức            

  1. Bùi Kiên Cường - Trưởng ban
  2. Nguyễn Văn Dũng - P. Trưởng ban
  3. Lê Cao Khải - Ủy viên
  4. Lưu Thị Bích Hương - Ủy viên
  5. Trần Xuân Bản - Ủy viên
   
  - Ban Chuyên môn
  1. Lê Cao Khải - Trưởng ban
  2. Lê Thanh Hà - Ủy viên
  3. Lưu Thị Bích Hương - Ủy viên
  4. Đỗ Thị Thạch - Ủy viên
  5. Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên
   
  - Ban Đời sống
  1. Trần Xuân Bản - Trưởng ban
  2. Văn Thị Mai Phương  - P. Trưởng ban
  3. Nguyễn Trung Dũng  - Ủy viên
  4. Đỗ Thị Thạch  - Ủy viên
  5. Đặng Việt Hùng  - Ủy viên
  6. Trần Thành Trung  - Ủy viên
   
  - Ban Tuyên giáo - Văn thể

  1. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban
  2. Tạ Hữu Minh - P. Trưởng ban
  3. Ngô Lan Hương - Ủy viên
  4. Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên
  5. Trần Thị Phương Liên - Ủy viên
  6. Trần Xuân Bản - Ủy viên
  7. Trần Thành Trung - Ủy viên
   
  - Ban Nữ công

  1. Lưu Thị Bích Hương - Trưởng ban
  2. Nguyễn Thị Yến  - P. Trưởng ban
  3. Trần Thị Phương Liên - P. Trưởng ban
  4. Ngô Lan Hương - Ủy viên
  5. Đăng Thị Thu Huyền - Ủy viên
  6. Nguyễn Lam Châu - Ủy viên
  7. Trần Thanh Huyền - Ủy viên
   
  - Văn phòng Công đoàn: Văn Thị Mai Phương

  PHÂN CÔNG UỶ VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

  PHỤ TRÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN, NHIỆM KỲ 2017-2022


  STT

  Công đoàn bộ phận

  Chủ tịch

  UVBCH phụ trách

  1.                   

  CĐ Khoa Lịch sử

  Nguyễn Thị Nga

  Nguyễn Văn Dũng

  2.                   

  Viện NCKH&ƯD

  Ong Xuân Phong

  3.                   

  CĐ Khoa Hoá học

  Hoàng Mạnh Toàn

  Lê Cao Khải

  4.                   

  CĐ Phòng CTCT-HSSV

  Trần Ngọc Toàn

  5.                   

  CĐ Phòng Đào tạo

  Đinh Thị Hằng Nga

  Lưu Thị Bích Hương

  6.                   

  CĐ Y tế

  Lê Mai Anh

  7.                   

  CĐ Phòng Tài vụ

  Nguyễn Thị Hương

  Trần Xuân Bản

  8.                   

  CĐ Thư viện

  Vũ Thị Thu Hiền

  9.                   

  CĐ Phòng TC-HC

  Nguyễn Thu Trúc

  10.              

  CĐ BM. Tâm lý - Giáo dục

  Lê Thanh Hà

  Lê Thanh Hà

  11.              

  CĐ Khoa Tiếng Trung Quốc

  Nguyễn Thị Nga

  12.              

  CĐ Khoa Toán

  Dương Thị Hà

  Nguyễn Trung Dũng

  13.              

  CĐ Phòng KH&CN

  Nguyễn Thị Yến

  14.              

  CĐ Khoa Vật lý

  Lê Khắc Quynh

  15.              

  CĐ Ban Bảo vệ

  Nguyễn Cao Huy

  Đặng Việt Hùng

  16.              

  CĐ Ban Quản lý KTX-SV

  Nguyễn Thu Trúc

  17.              

  CĐ TTGDQP Hà Nội 2

  Đoàn Văn Sơn

  18.              

  CĐ Khoa Giáo dục chính trị

  Lương Thị Thu Huyền

  Ngô Lan Hương

  19.              

  CĐ TT Khảo thí & KĐCLGD

  Hoàng Thị Thanh Tâm

  20.              

  CĐ Khoa Sinh-KTNN

  Nguyễn Văn Hiếu

  Trần Thị Phương Liên

  21.              

  CĐ Phòng Thanh tra

  Trịnh Thị Kim Lệ Thúy

  22.              

  CĐ Khoa Giáo dục thể chất

  Tạ Hữu Minh

  Tạ Hữu Minh

  23.              

  CĐ Phòng Quản trị đời sống

  Nguyễn Thị Mai Hương

  24.              

  CĐ Khoa Ngữ văn

  Nguyễn Lam Châu

  Nguyễn Lam Châu

  25.              

  Viện NCSP

  Nguyễn Thị Tĩnh

  26.              

  CĐ Khoa GDTH

  Đỗ Thị Huyền Trang

  Đỗ Thị Thạch

  27.              

  CĐ Khoa GDMN

  Phan Thị Thu Hằng

  28.              

  CĐ Viện CNTT

  Trần Thành Trung

  Trần Thành Trung

  29.              

  CĐ Khoa Tiếng Anh

  Nguyễn Thị Hoài Thu


  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN


   
                                   
   CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
  - Học tập và nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học;
  - Dạy tốt, công tác tốt;
  - Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm;
  - Giỏi việc trường, đảm việc nhà;
  - Xây dựng gia đình văn hoá;
  - Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm…

  CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG
  - Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm;
  - Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội;
  - Quyên góp ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa;
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
  - Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;
  - Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học…

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
  • Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo, người lao động
  • Nâng cao năng lực nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng ứng xử cho cán bộ,  nhà giáo, người lao động
  • Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động
  • Nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong trường
  • Tiếp tục thực hiện quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ giúp đỡ nhà giáo, người lao động ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
  • Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
  • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn giáo dục các cấp
  KHEN THƯỞNG
  1. Công đoàn vững mạnh xuất sắc
  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2010-2011 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 544/CN-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của CĐGD Việt Nam
  2011-2012 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 298/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 7 năm 2012 của CĐGD Việt Nam
  2012-2013 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 118/QĐ-CĐN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của CĐGD Việt Nam
  2013-2014 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 08 năm 2014 của CĐGD Việt Nam
  2014-2015 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 174/QĐ-CĐN ngày 05 tháng 8 năm 2015 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 154/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của CĐGD Việt Nam
  2016-2017 Công đoàn vững mạnh xuất sắc  
  2017-2018 Công đoàn vững mạnh xuất sắc  
   
  2. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2011-2012 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2011-2012 Quyết định số 318/QĐ-CĐN ngày 01 tháng 8 năm 2012 của CĐGD Việt Nam
  2012-2013 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2012-2013 Quyết định số 128/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 7 năm 2013 của CĐGD Việt Nam
  2013-2014 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2013-2014 Quyết định số 135/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 8 năm 2014 của CĐGD Việt Nam
  2014-2015 Bằng khen “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2010-2015 Quyết định số 168/QĐ-CĐN ngày 03 tháng 8 năm 2015của CĐGD Việt Nam
  2014-2015 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2014-2015 Quyết định số 179/QĐ-CĐN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Bằng khen “Thi tìm hiểu Pháp uật trong hệ thống Công đoàn ngành Giáo dục” Quyết định số 265/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Bằng khen “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III ngành Giáo dục và đào tạo, năm 2011” Quyết định số 411/QĐ-CĐN ngày 21 tháng 4 năm 2014 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa, thể thao” năm học 2015-2016 Quyết định số 157/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 7 năm 2016 của CĐGD Việt Nam
   
  3. Cờ Thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2010-2011 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Quyết định số 561/QĐ-KT-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Quyết định số 160/QĐ-KT-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2016 của CĐGD Việt Nam
  2016-2017 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Quyết định số 123/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2017 của CĐGD Việt Nam
  2017-2018 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Quyết định số 205/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của CĐGD Việt Nam
   
  4. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2014-2015 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2401/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2015 của CĐGD Việt Nam