• Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2023

    • 00:00 04-05-2022
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2023.
    Nội dung chi tiết xem tại đây.